27.1.2014

SETKÁNÍ STARŠOVSTVA 27.1.2014

zápis

 

Setkání začalo v 19:15.

 

 1. Úvod

  1. Účast – Jiří Ort, Pavol Bargár, Vlasta Boháčová, Helena Kárová, Jan Postránský, Pavel Zoubek, Vladimír Trejbal.

  2. Píseň 276 Svítá.

  3. Zahájení – Jiří Ort - Fp 1,9-11. Příště bude mít Pavol Bargár.

  4. Zapisovatel – Vladimír Trejbal.

  5. Termín následujícího staršovstva – 24.2.2014.

 

 1. Bohoslužby a jiná setkání

  1. Rozjíždí se setkávání maminek s dětmi. - bude probíhat nejspíš v pátky dopoledne asi ve farním bytě.

  2. Termín sborového shromáždění 2.3.2014 s VP. Ohlašovat od násl. neděle, do ohlášek uvést, že shromáždění je usnášeníschopné za jakéhokoli počtu členů s hlasovacím právem.
    

 2. Staršovstvo a sbor

  1. Vlastislav Janík podal rezignaci na funkci kurátora i na své členství ve staršovstvu z osobních důvodů. Mail s rezignací je součástí tohoto zápisu. Vzhledem k tomu, že se stěhuje za Prahu, není jasné, zda zůstane ve sboru. Pavel Zoubek proto postupuje na pozici řádného staršího. Byl zvolen nový předseda staršovstva. Stal se jím po hlasování (pro 6, zdržel se 1, proti 0) Jiří Ort.

  2. Volba nového kurátora, Je navržen Pavol Bargár. Pavol Bargár souhlasí s návrhem. Protikandidát nebyl navržen. Starší hlasovali o novém kurátorovi takto: pro 6, zdržel se 1, proti 0. Pavol Bargár byl zvolen kurátorem sboru. Je nutno zvolit nového místokurátora. Byl osloven Pavel Zoubek. Rozhodnutí bylo odloženo na příště. Vlastislav Janík byl i konventuálem, na jeho místo postupuje Pavol Bargár jako dosavadní náhradník. Je třeba zvolit náhradníka na konventuála.

  3. Na výročním sborovém shromáždění bude potřeba dovolit náhradníka či náhradníky do staršovstva.

  4. Starší se rozhodli poslat na seniorátní výbor žádost o přijetí Pavla Zoubka ke zkoušce ordinovaného presbytera. Pavel Zoubek souhlasí. Starší hlasovali takto: pro 6, zdržel se 1, proti 0.

  5. Rozhovor o rozšíření staršovstva – je možno otevřít diskusi na sborovém shromáždění jako jeden z bodů.

  6. Sborové shromáždění – je třeba zvolit či připravit:

   1. náhradníky staršovstva - 3

   2. předsedu shromáždění,

   3. verifikátory,

   4. skrutátory,

   5. zapisovatele,

   6. revizory účtů (pokud jsou zvoleni na delší dobu, sdělit jim to),

   7. místopředsedu shromáždění,

   8. ověřovatele zápisu.

  7. Rozhovor o sboru, ke kterému vyzvala SR – shrnutí, závěr pro seniorátní výbor (viz přílohy) – starší zašlou SR odpověď, že naší touhou je M1, pokud se nepodaří, M3 nebo M6.

   Z ekonomických modelů je nám nejbližší model D.

 3. Finanční a technické věci

  1. Na střechu věže se přišel podívat nový pokrývač – i on konstatoval, že stačí střechu natřít. Pošle nabídku. Bylo by dobré sehnat ještě jednu (konkurenční) nabídku.

 4. Závěr

  1. Modlitba (Pavol Bargár).

Setkání skončilo v 21:10.

 

 

 

 

__________________________

__________________________

Vladimír Trejbal - zapisovatel

Pavol Bargár - kurátor

 

Tabulka plánovaných a blížících se akcí:

Datum:

Akce:

Vloženo, odkaz

2.3.2014

Sborové shromáždění

27.1.2014 II.b), III.f)