Voda pro život - Heinrich Bedford-Strohm

Voda pro život

Dr. Heinrich Bedford-Strohm

(biskup evangelické luterské církve v Bavorsku, Spolková republika Německo)

(zkrácena a upravená verze)

 

Voda znamená život. Ale navzdory tomu (nebo právě proto) dnes boj o vodu nabírá obovských, téměř až neuvěřitelných rozměrů. Nespravedlnost volá do nebes. Ale, v konečném důsledku je třeba si uvědomit, že boj o vodu je odvěkým příběhem. V knize Genesis 13,1-12 čteme o konfliktu mezi Abramem a jeho synovcem Lotem. Co se týká majetku, oba prosperovali – Abram víc než jeho synovec – jenže obě rodiny a jejich dobytek i menší stáda potřebovali vodu. Jejich pastýři se opakovaně hádali o studny a potoky, tedy místa, kde by stáda mohla v období sucha najít vodu. Napětí se zvyšovalo, velmi pravděpodobně došlo „na pěsti“ a Abram a Lot museli nakonec nalézt řešení, které poskytovalo dostatek prostoru a – především – dostatek vody pro obě rodiny.

Abram, jakkoliv byl starší a bohatší, nabídl Lotovi právo výběru. Snad proto, že se domníval, že Lot by se jinak mohl cítit zmanipulovaný. „Zdalipak není před tebou celá země? Odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo."

(Gn 13,9). Lot si vybírá tu část krajiny, která se mu zdá vhodnější – a alespoň tento konflikt je zažehnaný. Lotova volba sice způsobí některé nové problémy, ale to už je jiný příběh. Co se tu dozvídáme, je toto: Nedostatek vody pro oba je evidentní a ten silněší nemá právo si vodu přivlastňovat a bránit tomu druhému v přístupu k ní. Pro postoje dnešních církví k tématice vody jsou zásadní 3 aspekty ze 13. kapitoly Genese:

Za prvé: Každý má právo na svobodný přístup k vodě, bez ohledu na bohatství. Bohatství a vliv nehrají roli.

Za druhé: Voda je pro život absolutně nevyhnutelná. Abramovi, tomu silnějšímu z obou mužů, ani nenapadne, aby žádal svého synovce Lota o peníze nebo o jinou protihodnotu za přístup k vodě. Voda je tak základní lidskou potřebou, že nemáme ani zpochybnit právo člověka na ni.

A nakonec: Abram nechá výběr na Lotovi. To ukazuje, že vody je pro oba dost – a možná dokonce ještě víc. V této souvislosti se musíme ptát a zkoumat svoje postoje – a to nemusí být vždy příjemné. Co to znamená „dostatek“ vody? Jaké jsou kritéria? Co lidé v USA nebo v Evropě považují za dostatek? Jak se toto vnímání liší např. Od situace v Indii? Naše postoje k používání vody jsou úzce spojené s vnímáním sociální spravedlnosti. Má v některé části světa smysl vytvářet strategie týkající se vody a hygienických opatření, když ti, kteří mají velkou nouzi, z takového rozhodnutí nemají zádný užitek, ani se na jeho vytvoření nepodílejí?

Voda znamená život. Jestliže chceme žít, potřebujeme vodu – a to v doslovném i přeneseném nebo duchovním významu. Bible začíná i končí zmínkou o vodě: „ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.“ (Zj 22,17c)