O nás Program Kontakt Fotogalerie Mapa Staršovstvo
Interiér Exteriér Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi a Říčanech
Banner

Uhříněves 14.10.2018 Sk 6,1-7 detske (Jiří Ort)

odt download 

Uhříněves 14.10.2018

Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, milí přátelé, všechny vás vítám na bohoslužbách, při kterých se smíme těšit z Boží milosti, o které dnes bude při křtu Valentinky ujištěna celá její rodina i my všichni.

Introit: Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mých bude znít vždy jeho chvála. Ž 34,5

Píseň: Chléb, víno, slunce zářivé – s dětmi

Modlitba: Pane Bože, dnes jsme naplněni vděčností. Děkujeme, že jsme se znovu směli setkat s Tvým ujištěním, že moc Tvého evangelia, moc Tvé lásky a odpuštění, k Tobě přivádí nová a nová otevřená srdce. A to navzdory našim selháním právě v projevech lidskosti vůči lidem okolo nás. Děkujeme, že zvěst Ježíše z Nazareta každého z nás vede z temnoty k životu, který Ty nabízíš, jako ohnivý sloup kdysi Tvůj lid z otroctví do Tvého prostoru života.

Moc Tě prosíme, aby tato zvěst byla světlem pro Valentinku a její rodinu i pro všechny, kdo touží po životě, který nabízíš. Amen.

Čtení: Sk 6,1-7

Píseň: 459 Bože náš, Otče náš, do ruky Tvé

Představení křtěného: Milý sbore lidu Páně v Uhříněvsi, manželé Jana a Václav Botošovi požádali o křest pro svou dceru Valentinu v našem sboru. O kmotrovskou službu požádali Boženu Demeterovou a Jana Miku. Staršovstvo sboru jejich žádosti rádo vyhovělo. Předstupte, prosím, před shromážděný sbor k přijetí křtu.

Poslyšme slova ustanovení křtu svatého: „A přistoupiv Ježíš, mluvil jim, řka: Dána jest mi veškerá moc na nebi i na zemi. Protož jdouce, učte všechny národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa.“ (Mt 28,18n)

Slovo o křtu: Křest je viditelné znamení základní události, ke které se vztahuje naše víra jako lidu Kristova. Znamení ukřižování a vzkříšení k novému životu Ježíše z Nazareta, našeho Pána. Jak vyznává apoštol Pavel: “Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života.” Tak je Ježíš Kristus základem naší naděje nového, skutečného života. Základem ujištění, že patříme Pánu Bohu. Vodou při křtu si tuto skutečnost připomínáme. Dnes chceme vyznat, že v Ježíši Kristu tato naděje, toto ujištění, platí i pro Valentinu.

Křestní vyznání: Vyznejme společně svoji víru slovy apoštolského vyznání.

Apoštolské vyznání víry:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, v svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen.

Otázka rodičům a kmotrům: Vyznali jsme společně křesťanskou víru. A já se vás ptám, zda si na jejím základě přejete, aby vaše dítě bylo pokřtěno v Krista. Zda ho v Kristu chcete odevzdat do Boží náruče. Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano.

Otázka kmotrům: Milá Boženo, milý Jane, přijímáte kmotrovskou službu pro Valentinu? Chcete být rodičům, Janě a Václavovi oporou a pomocí v ujišťování Valentiny, že patří do Boží náruče? Chcete-li, odpovězte: Ano.

Modlitba: Pomodleme se: Všemohoucí, věčný Bože, poslal jsi na svět vlastního Syna, aby zničil moc Zlého. Učinil tak pro nás způsobem nepochopitelným - cestou modlitby, pomoci a vlastní oběti vyvedl člověka z temnoty do Tvého předivného světla. Skrze něho Tě prosíme – nech zazářit toto světlo i v životě Valentiny. Amen.

Křestní akt: Valentino, křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.

Požehnání křtěnému: Boží požehnání spočiň na tobě a zůstaň s tebou navždy. Amen.

Modlitba po křtu: Prosíme Tě, Pane, za Valentinu. Přijmi ji do své náruče a provázej ji životem. Ukazuj jí i celé jjí rodině a kmotrům svoji lásku a milost.

Prosíme za sebe navzájem i za všechen Tvůj lid: Obnov nás, ať si stále plněji uvědomujeme svůj křest a v něm dar života, který jsi každému z nás dal.

Prosíme, Pane, za všechny lidi: Ať mají účast na pokoji a záchraně, které jsi přinesl celému světu. Amen.

Píseň: S 284 Radujte se bratři, neboť blízko je Pán

Text: Sk 6,3

Haleluja. klaním se ti před tvým svatým chrámem, tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost. Haleluja. Ž 138,2

Děti, stalo se něco krásného. Víte, co to bylo? Byla pokřtěná Valentinka. A v pátek to bylo 4 roky, co byl pokřtěný Riško. A minulou sobotu se narodila Apolenka Švejnohová. Stalo se toho mnoho krásného. Když se narodí miminko – máme radost? Určitě. Měli jste, děti, radost, když se narodila Valentinka? Když se miminko narodí, tak mu všichni přejeme, aby ho čekal krásný život, aby ho lidé kolem něj měli rádi, aby mu nikdo neubližoval. To všechno moc přejeme i Valentince. Protože máme radost, že je na světě a byli bychom moc rádi, aby tu radost mohla prožívat také.

To je pro každého člověka moc důležité, když ví, že mu to lidé přejí. Je důležité, aby věděl, že ho lidé okolo něj mají rádi. Že mu přejí jen vše dobré.

My jsme si nedávnou povídali o pohádce, která moc hezky ukazuje, jak je to pro člověka důležité. Narodilo se miminko. Holčička, tak jako Valentinka. A když se narodila, kdo přišel ke kolébce? Sudičky.

Kdo jsou v pohádce sudičky? Určují osud – určují, co člověka v životě potká. Co řeknou, to se stane. Až to leká – vždyť víme, že sudičky mohou být i zlé.

Píseň: S339 Hvězda

Má větší sílu přání lidské nebo přání sudiček? No – my víme, že lidské. Vždyť sudičky jsou jenom v pohádkách. Sudiček se skutečně bát nemusíme. Ale i bez sudiček se může život pěkně zamotat. To dobře víme.

To, co jsme si dnes četli z Bible, je právě o tom, jak se všechno může zamotat. Trochu si to připomeneme. O čem si děti, vyprávíte v nedělní škole v tomto školním roce? O církvi. O skupině lidí, kteří uvěřili, že je Pán Bůh s nimi, protože to On na svět poslal Ježíše z Nazareta. A že je s lidmi, i když mají trápení, vždyť otevřel život pro Ježíše z Nazareta, i když ho lidská zloba zabila.

A lidé se z toho radovali a vyprávěli si o tom, vyprávěli o tom druhým lidem. Měli velikou radost – stejnou, jako když se narodí miminko. Vždyť je tu před nimi život. Přece jim takovou radost nic nemůže zkazit. Co myslíte, může?

Uvidíme. Já vám ukážu několik obrázků a vy si při písničce promyslíte, jestli velikou lidskou radost může něco zkazit.

Píseň: S143 Kde, Pane, jsi?

Tak co, může něco zkazit velikou lidskou radost? Co jste na těch obrázcích viděli? Že lidé nežijí stejně. Že nemají stejné podmínky k životu. Že potřebují pomoci.

To viděli i první křesťané. Snažili se pomoci, ale byla z toho nakonec trpkost, protože jedni dostávali více, jiní méně. Protože jedni byli v Jeruzalémě doma a druzí byli odjinud. Jakoby skutečně byl lidský osud určený a při nejlepší vůli se s tím nedá nic dělat. To říkají mnozí lidé – je to smutné, ale nedá se s tím nic dělat. Nakonec s tím nic neudělá ani Pán Bůh.

Jak je to možné? Jak je možné, že ani v církvi to nefunguje, že i v církvi má někdo větší cenu než druhý? Jak je možné, že ani my to neumíme? I když jsme slyšeli tu dobrou zprávu, že je Pán Bůh s každým člověkem. Že má rád každého.

Jsme z toho smutní. Já jsem z toho smutný. A zlobím se. Na sebe, na církev. Oni z toho byli lidé smutní i tehdy. A já si myslím, že se mnozí i zlobili.

Ale – teď, děti i dospělí dobře poslouchejme – oni lidé v prvním křesťanském sboru nevzdali. Lidé v církvi neřekli, že to nejde. Přemýšleli a vymysleli, že prostě musí pomoc promyslet jinak. Že ji musí jinak zorganizovat. A tak poprosili další lidi, jestli by nepomohli. To se mi na tom dnešním příběhu moc líbí. Proto jsme si tu jeho část o povolání pomocníků přečetli hned dvakrát.

Dnes byla pokřtěná Valentinka. Máme skutečně radost a přejeme jí, aby se jí ze života nikdy neztratila naděje, že je Pán Bůh s ní. My víme, že uvidí v životě i mnoho špatného, ž čeho bude smutná. Tak, jako kdysi lidé v první církvi. Ale pro Valentinku i pro nás všechny tu dnes zaznělo ujištění, že Boží plán spravedlnosti pro každého člověka není iluzí. Že Pán Bůh učí lidi promýšlet, jak ho uskutečnit. Buď Bohu díky. Amen.

Píseň: 621 Za ty, kdo hladem trpí a bídou – s dětmi

Ohlášky:

Přímluvná modlitba: Pane Bože, uprostřed radosti a vděčnosti Tě prosíme, abys nás nenechal zapomínat na ty, kteří jsou plní úzkosti, nejistoty z budoucnosti, kteří jsou bez naděje.

Dnes, uprostřed radosti z malé Valentinky, uprostřed radosti z narození Apolenky Švejnohové, Ti chceme svěřit rodiče, kteří nemohou mít děti. Prosíme povzbuzuj je, potěšuj a ukazuj jim svoji cestu k naplnění života.

Děkujeme za všechny, kdo se starají o děti bez rodičů. Kdo se starají o ty, kteří ztratili budoucnost. Za ně Tě, Pane, prosíme.

Prosíme za lidi na okraji této společnosti. Za lidi staré, opuštěné, bez domova. Za všechny, kdo vzdali možnost, že by měli budoucnost. Za ně Tě, Pane, prosíme.

Prosíme dnes za naši společnost, za občany této země. Prosíme za církev, abychom uměli otevírat naději, výhled pro ty, které naše společnost odmítá. Za to Tě, Pane, prosíme.

Dnes prosíme za nově zvolená zastupitelstva, za všechny nově zvolené senátorky a senátory. Prosíme, uč nás ochotě k vděčnosti i ke konstruktivní kritice. Za to Tě, Pane, prosíme.

Chceme Tě dnes poprosit za pozůstalé obětí přírodní katastrofy v Indonésii. Prosíme za ty, jejichž blízcí nebyli nalezeni a oni se tak s nimi nemohou rozloučit. Za ně Tě, Pane, prosíme.

Voláme k Tobě v tichosti své osobní prosby i díky.

Pane, spolu s celou Tvou církví, spolu s celým Tvým stvořením, se všemi, kdo touží po životě, k Tobě voláme jako ke svému Otci:

„Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.“

Poslání: Jděte nyní a slovem i skutkem uvádějte ve známost evangelium a dělejte si starost o spravedlnost, lásku a pokoj.

Jděte v naději setkání s Ježíšem Kristem mezi nejmenšími z našich bratrů a sester

a žijte v naději Božího navštívení.

Požehnání: Ať vám milost dělá život krásným a bohatým před Boží tváří, láska ať vás provází a hřeje

a ať vás brání před chladem a mrazem lidské zloby

a Boží pravda ať vám svítí na cestu, když se moci chopí tma. Amen.

Píseň: 486 Svaté Boží, požehnání