O nás Program Kontakt Fotogalerie Mapa Staršovstvo
Interiér Exteriér Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi a Říčanech
Banner

15.6.2014 Mk 4,26-27 křestní bohoslužby s dětmi (Jiří Ort)

Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, vítám vás na bohoslužbách, ke kterým jsme zváni naším Pánem a Spasitelem Ježíšem Kristem. Smíme se při nich těšit ze křtu Alžběty Kačírkové a Mojmíra Kačírka ml.

Introit: Hle, nyní přichází Panovník Hospodin a v Jeho ruce je království a moc a sláva. Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému Synu, aby obhajoval Tvůj lid spravedlivě. Iz 40,10; Ž 72,1n

 

Píseň: 219 Hory, doly, stráně

 

Modlitba: Pane Bože, náš Otče, dnes znovu před Tebou stojíme v úžasu nad tím, že Ty máš v ruce lidské životy. Že se přiznáváš k člověku na začátku jeho života oslovuješ a vedeš k sobě. Že jej očekáváš i na jeho konci.

Tak Ti dnes chceme děkovat, že jsi pro každého z nás, pro každého člověka přišel na tento svět v Ježíši z Nazareta. Že jsi ho poslal se zvěstí o Tvém království, o způsobu života pod Tvou vládou, a otevřel jsi tak před našima očima krásu života.

Z toho se radujeme a moc prosíme, abychom o tomto životě dokázali být svědectvím. Mojmírovi, rodině Bětušky i Bětušce samotné. I všem lidem kolem nás.

Amen.

 

Čtení: S76 Žalm 8


 

Představení křtěného: Milé sestry a milí bratři, členové církve Kristovy a tohoto jejího sboru v Uhříněvsi, Daniela Eliášová a Mojmír Kačírek požádali o křest pro svou dceru Alžbětu. Kmotry jsou Naděžda Hořínková a Jiří Eliáš. O křest zároveň požádal Mojmír Kačírek mladší. Jeho kmotrou bude Naděžda Hořínková. Staršovstvo se křty s vděčností souhlasí.

Prosím vás, abyste předstoupili.

 

Slova ustanovení: Ježíš říká i nám: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli." (Joh 14:6-7 CEP)

Slovo o křtu: Ke křtu patří veřejné vyznání víry. Vyznáváme Boha, dárce života, toho, který za námi přichází a provází nás. Způsobem, jakým se nám dal poznat v Ježíši Kristu. V jeho svědectví o Božím království, o cestě lásky, odpuštění a smíření, o cestě naděje pro nás, i pro celé stvoření. Vyznáváme, že Jeho je všechno, co jsme a co máme. Vyznáváme také všechnu svoji nedověru, nedostatek naděje právě v Boží budoucnost v tomto světě. Vyznáváme, že neumíme předávat Boží milost v Ježíši Kristu druhým lidem. Ale zároveň víme, že nás Boží láska osvobozuje. Že ve vzkříšení Ježíše z Nazareta vidíme budoucnost pro skutečný život svůj i tohoto světa. Vyznáváme, že v tom máme oporu, Ducha svatého, který nám dává sílu k poslušnosti a odvaze a otevírá nám výhled přes hranice člověka, přes hranice smrti.

Dnes chceme vyznat, že tato naděje, tento výhled platí i pro Alžbětu a Mojmíra. O tom nás jejich křest ujišťuje. Mnoho bude záležet na rodičích, na kmotrech, na sboru, zda se Alžbětě a Mojmírovi tato skutečnost stane základní pravdou života.

 

Otázka rodičům a kmotrám: Ptám se vás, zda si na základě své víry přejete, aby Bětuška byla pokřtěna v Krista. Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano.

Zároveň se vás ptám, chcete-li se snažit podávat Bětušce svědectví, že život dostáváme jako vzácný Boží dar a Ježíš Kristus je jeho Pánem – v životě i ve smrti? Chcete-li, odpovězte: Ano, s pomocí Boží.

Toužíte, aby Kristus Bětušku připojil ve křtu do společenství své církve? Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano, toužíme.


 

Otázka na Mojmírovu kmotru: Nyní prosím Naděždu Hořínkovou, Mojmírovu kmotru, aby vydala svědectví. Naděždo, můžete dosvědčit, že Mojmírovo rozhodnutí je opravdové? Můžete-li, odpovězte ano.

Zároveň se Vás ptám, chcete-li být Mojmírovi svědectvím o naději v Kristu pro jeho život. Je-li tomu tak, odpovězte: Ano, chci, s pomocí Boží.


 

Křestní vyznání Mojmíra: Odpověz nyní, Mojmíre, na tyto otázky:

Věříš, že Pán Bůh na člověka nezapomněl, ale přišel i za Tebou v Ježíši Kristu? Že i pro Tebe má platnost Kristův kříž a vzkříšení? Jestliže ano, odpověz: Věřím.


Přijímáš Ježíše Krista za Pána svého života? Jestliže ano, odpověz: Přijímám.


 

Chceš být součástí společenství lidu Božího, chceš spolu se sestrami a bratry svědčit o tom, že Boží cesta v Ježíši Kristu je jedinou nadějí pro Tebe i pro tento svět? Jestliže ano, odpovězte každý za sebe: Věřím.


 


 

Otázka sboru: Sestry a bratři, chcete být společně v tomto společenství svědectvím o Boží milosti a lásce Bětušce, Mojmírovi i jejich blízkým? Chcete-li, odpovězte: Ano.


 

Apoštolské vyznání víry: Vyznejme nyní svoji víru všichni společně slovy Apoštolského vyznání:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, v svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.

 

Křestní akt:

 

Alžběto, křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.

Mojmíre, křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.

 

Požehnání křtěným: Boží požehnání spočiň na tobě a zůstaň s tebou navždy. Amen.

 

Přijetí do církve: Bratr kurátor a já, jako kazatel tohoto sboru, dosvědčujeme ti řádné přijetí do společenství Kristovy církve. Měj účast na slovu Božím, na stolu Páně i na všem životě sboru v následování Pána Ježíše Krista.

Předání Bible a křestní svíce

 

Modlitba po křtu:

Všemohoucí, nejmilostivější Bože, děkujeme ti, že jsi připojil Alžbětu a Mojmíra ke své církvi. Žehnej jim, dotýkej se jich svým svatým Duchem, bohatě je obdařuj svou milostí, aby vždy více okoušel z dobrodiní našeho Pána, Ježíše Krista, v nějž byli vsazeni, a aby v něm zůstávali. Podpírej je, jejich kmotry, rodiče i nás v pochybnostech, vyzbrojuj k dobrému boji víry, k vítězné lásce, k neutuchající naději. Amen.

 

Píseň: S373

 

Text: Mk 4,26-27

Haleluja. Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit. Haleluja. (Psa 72:11 CEP)

 

Děti, podívejte se, co to je. Drak. Je drak hodný nebo zlý? V pohádkách je většinou zlý, ale hodný je spíš v těch pohádkách novějších. Původně byl skutečně jenom zlý. Proto měl vypadat tak hrozivě. Měl třeba tři hlavy. Nebylo snadné ho zabít.

Kdo ho mohl zabít? Kdo měl dost síly, aby ho přemohl? Rytíř. Princ. A ten musel být statečný, musel tvrdě bojovat. Protože jinak by ho drak přemohl a ublížil by ještě dalším lidem.

A do tohoto našeho obrazu přichází vyprávění, které vybrali Ivka s Richardem pro Kryštůfka. Najednou je ten obraz jiný. Nemáme před sebou rytíře, prince, ale sedláka. Vyšel na pole, aby zasel. Podívejte se na něj, ten by s nikým bojovat nemohl. Má oči jen pro svou práci, hlavu plnou starostí, jestli se zrnka ujmou a jestli bude úroda.

A to podobenství nám dokonce vypráví o tom, že ten sedlák nemusí a dokonce ani nemůže už víc udělat. Musel připravit půdu. To musel. Musel zasít. To také musel. Ale teď – teď může jenom čekat, až ze zrníček vyrostou klasy a vydají svou úrodu.

No to je ale pořádný rozdíl proti našemu rytíři, který bojuje s drakem. Ten rytíř čekat nemůže, nemůže si říci „Počkám, až ten drak zmizí“. Musí bojovat. Co se vám líbí víc, ten sedlák nebo ten rytíř?

Víte co, necháme to otevřené, popovídáme si o tom po písničce.

 

Píseň: S17 Bojujte, bojujte dál

 

Děti, povím vám příběh, který mám moc rád. Už kdysi dávno vyšla knížka Poklady pod sněhem. O dětech Danim, Anetě a Lucienovi. Dani a Aneta byli sourozenci. Aneta byla starší, Dani ještě ani nechodil do školy. Lucien byl Anetin spolužák. A udělal jednou hroznou věc. Zlobil Daniho tím, že držel jeho kotě nad strží. Nechtěl je tam pustit, jenom chtěl Daniho pozlobit. Jenže – kotě mu vyklouzlo a do strže spadlo. A Dani – skočil za ní. A poranil si nohu. Tak nešťastně, že i po uzdravení kulhal.

Ale ono se děti stalo ještě něco horšího. A nestalo se to Danimu, ale Anetě. Aneta Luciena nenáviděla. Ono je to možná přirozené, ale příjemné to není. Ani pro Luciena, ani pro Anetu. Přitom to byla nešťastná náhoda, ano byl to hloupý vtip, ale byla to nešťastná náhoda. Jenže, ta nenávist tu byla. A co s ní teď. Jak porazit nenávist? Vytáhnout proti ní, vytasit meč a zničit ji? Bylo by to hezké, bylo by to jednoduché, ale ono to tak nefunguje. Zeptejte se Anety. Zeptejte se koho chcete. Drak nenávisti se mečem porazit nedá.

Ale co s tím? To má Aneta být celý život nešťastná? To má být nešťastný celý život Lucien?

Aneta s Danim měli babičku. A ta babička byla moudrá. Asi znala naše podobenství. Snažila se Anetě pomoci. „To nemůžeš vytáhnout s mečem. Jediné, co musíš je otevřít dveře. A prosit, aby vešel Pán Ježíš.“

Aby s tím odpuštěním pomohl. Ale bude to stačit?

 

Píseň: S279 Přijď k nám

 

A jsme u toho. Bude to stačit? Vždyť ze všeho, co víme o Ježíši z Nazareta je zřetelné, že to nebyl rytíř. Neměl zbroj, neměl moc, před kterou by se třásli králové. Vždyť nakonec proti vládcům nic nezmohl a ti ho odsoudili k smrti. Kde se narodil? Ano, narodil se v Betlémě a jako postýlku měl jesličky. Ale – přišlo se mu poklonit mnoho lidí. Kdo? Mudrci, pastýři. A určitě i nějaký sedlák.

Třeba i ten, o kterém jsme si vyprávěli. Protože ten náš sedlák byl přesvědčený, že Pán Bůh má v rukou celý svět. Má moc dát úrodu, ale nejen to. Co jsme si to jen četli za text od žalmisty? Žalmista děkuje, že Pán Bůh stvořil hvězdy. Zvířata, ptáky. Stromy, keře, květiny. A člověka.

A dokonce slyšíme žalmistu říkat: „Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou.” (Psa 8:3 CEP)

Ano, děti, i dnes jsou draci a jsou hrozní. Nikdo si s nimi neví rady. Drak sobectví, drak závisti, drak zloby a nenávisti, drak pýchy.

Vytáhlo proti nim mnoho rytířů a princů a myslelo si, že je přemůže. Ale nepřemohlo. Věřím tomu, že to, co Daniela s Mojmírem dávají Bětušce, že to, co vědomě přijímá Mojmír, je ta nejsilnější ochrana, co mohou dostat. „Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.“ Spolehnout se na Pána Boha. Spolehnout se na radu, kterou dala Anetě její babička: „Otevři své srdce Pánu Ježíši“. Tak, jak to má v křestním textu Mojmír: "Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou." Jak to s dětmi dopadlo, to vám neprozradím. To si přečtěte. Jednu věc ale smíme vědět. Ta babiččina rada byla a je dobrá. Pro Anetu, pro Luciena, pro Daniho, pro Bětušku, pro Mojmíra i pro nás. Amen.

 

Píseň: S166 Kristus je má síla i spasení

 

Ohlášky:

Přímluvná modlitba: Pane Bože, uprostřed veliké radosti a vděčnosti k Tobě voláme. Právě pro dnešní zkušenost Tvé přítomnosti, Tvého oslovování člověka se na Tebe v důvěře obracíme s prosbami o ty, o které máme starost.

Moc Tě prosíme za pokřtěné v našem sboru a nejen v něm. Prosíme, abys je provázel na jejich cestě hledání základu, který bude určovat jejich životy. Za to Tě, Pane, prosíme.

Pane, chceme dnes poprosit za církev. Za celou Tvou církev. Prosíme, abys nás všechny učil se kolem sebe rozhlížet a vnímat v odvaze Tvého Ducha lidi, kteří potřebují pomoci – uvnitř i vně církve. Za to Tě, Pane, prosíme.

Pane, chceme děkovat za společenství, které nám dáváš v našem sboru. Děkujeme, že se tu smíme učit žít podle Tvého Slova, že se smíme učit poznávat se navzájem, naslouchat si a být si vzájemně posilou. Prosíme o dar Tvé přítomnosti. Za to Tě, Pane, prosíme.

Pane, dnes chceme prosit za stavbu spolkového domu v Říčanech. Prosíme o odvahu a vytrvalost v tlaku na radnici, aby bylo vytvořeno dobré dílo pro obyvatele Říčan. Děkujeme za br. Kvasničku, který měl odvahu a vizi, za kterou šel. To vše Ti, Pane, odevzdáváme.

Pane, bezmocně sledujeme občanskou válku na Ukrajině, nové násilí v Íráku, v Afgánistánu, trvalé násilí v Sýrii. Vnímáme čísla, za kterými se skrývají mrtví lidé. Pane, prosíme, pomoz. Za to Tě, Pane, prosíme.

Pane, odevzdáváme Ti unesené dívky v Nigérii i Hanku s Toničkou. Pane, my nedokážeme vnést touhu po smíření do lidských srdcí. Neumíme ani povzbudit nešťastné rodiče. Prosíme, posiluj je, posiluj i unesené dívky, vstupuj do srdcí únosců naplněných nenávistí. Za to vše Tě, Pane, prosíme.

 

Odevzdáváme Ti v tichosti své osobní díky i prosby.

 

Pane, voláme k Tobě jako ke svému Otci: „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.“

 

 

Poslání: Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím. (Rev 3:20-22 CEP)

 

Požehnání: A pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, hájiti bude srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši. Amen. (Phi 4:7 BKR)

 

Píseň: 419 Mocný Bože při Kristovu