O nás Program Kontakt Fotogalerie Mapa Staršovstvo
Interiér Exteriér Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi a Říčanech
Banner

Uhříněves 11.1.2015 Lk 14,16-23 (Jiří Ort) bohoslužby s dětmi

Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, vítám vás na dnešních bohoslužbách a zdravím vás apoštolským pozdravem: „Milost našeho Pána, Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.“

Introit: Hle, nyní přichází Panovník Hospodin a v jeho ruce je království a moc a sláva. Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému Synu, aby obhajoval Tvůj lid spravedlivě a Tvé ponížené podle práva. Iz 40,10 Ž 72,1n

 

Píseň: 219

 

Modlitba: Pane Bože, dnes přicházíme jako unavení, vyprahlí a hladoví poutníci. Toužíme po smíření mezi lidmi, víme, že po něm touží většina lidí a přitom přichází nové a nové zprávy o nenávisti a teroru. Zmocňuje se nás rezignace.

Pane, jsme vděční, že Ty nerezignuješ. Že se nenecháváš dotlačit do dělení lidí podle nálepek. Že přicházíš a zveš k sobě. Děkujeme, že jsi dnes své pozvání připravil i pro nás. Děkujeme, že smíme přijít společně a naslouchat Tvému Slovu, Slovu evangelia o Ježíši Kristu, kterého jsi poslal za každým člověkem, aby mu nabídl život.

Děkujeme, že to smíme slyšet právě dnes, děkujeme, že z tohoto svědectví můžeme čerpat sílu k pokusům najít k sobě vzájemně cestu. Prosíme, dávej tuto sílu v Duchu svatém lidem po celém světě. Všem těm, kdo se snaží o smíření mezi lidmi. Amen.

 

Čtení: Lk 14,16-23

Píseň: S201

Text: Lk 2,8-12; Mt 2,1-4

Haleluja. Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit. Haleluja. Ž 72,11

 

 

Milé děti, chci se vás zeptat moc těžkou otázku – jaké byly nedávno svátky? Ano, vánoce. A někteří z vás vyráběli vánoční betlém, který tu máme před sebou. A moc se vám povedl.

My si s jeho pomocí můžeme povědět vánoční příběh. Jaké tam vidíte figurky? Ano, je tam Josef a Marie. A miminko, které se jmenuje Ježíš. To je vánoční radostná zpráva. Že se narodilo dítě jako Boží dar lidem. A kdo to tam ještě je? Jsou tam zvířata – vůl, osel, ovečky. A jaká ještě zvířata by tam mohla být? Velbloudi. A proč velbloudi? Protože na nich přijeli tři králové. Nebo mudrci. Jak chcete. A kdo to tam ještě je? Když jsou tam ovečky? Jsou tam i pastýři.

Tak jsem si ten náš betlém pěkně popsali. Ale přece jen jsme na něco zapomněli. Kdo tam ještě je? Anděl. A hvězda. A ty jsou moc důležití. Proč? Protože bez nich by se do Betléma k jesličkám nikdo nedostal. Anděl přece přišel za pastýři a vyprávěl jim o tom, že se v Betlémě narodilo dítě a to dítě bylo poslané od Boha. A co hvězda? Proč ta je důležitá? Ta zase přivedla tři mudrce, tři krále až do Betléma. Bez ní by tam netrefili. Však také šli z veliké dálky. Ti všichni přišli, aby se radovali z toho, že Pán Bůh za námi přišel. Protože nás má rád.

Tak jsem si popsali vánoční betlém, který jste vyráběli. A přece vlastně ne úplně. Někdo tam mohl být a není tam. A my zkusíme přijít na to, kdo tam chybí a proč.

 

Píseň: S349 Srdce čisté

 

S tím přemýšlením nám pomůže příběh, který nám přečetl Dan. Příběh o hostině. Prohlížel jsem obrázky na internetu k hostině a objevil jsem jich spoustu. A dva vám ukážu. Podívejte, co je tu všechno na hostinu připraveno, co všechno je tam dobrého. Poznáte, co je tam za dobroty?

Sliny se jen sbíhají. Ještě vám ukážu jeden obrázek. Podívejte se, jak krásně je všechno připravené, prostřené. Jedna radost. Jen začít nosit na stůl. Ale na tom obrázku je něco zvláštního. Co to jen je? Podívejte se na ten obrázek pořádně. Pěkně všichni. Co jen je na něm zvláštního?

Nikdo na něm není. Chybí lidé. Všechny židle jsou prázdné. Jak je to možné? Taková hostina je připravená! A náš příběh nás ujišťuje, že to tak být nemá. Že je to skutečně špatně. Hostina je přece pro lidi! A tak ten, kdo nechal hostinu připravit, poslal své služebníky, aby šli na hostinu zvát. Vždyť bylo tolik pozvaných! A nikdo nepřišel. To asi nefungovala pošta nebo se pozvánky ztratily. Tak, milí služebníci, jdete a zvěte každého osobně.

A teď přijde to zvláštní. Služebníci šli a zvali, ale ti, které zvali, pozvání odmítli. „To bude smutná hostina“, říkali si, když se vraceli ke svému pánovi. „Nikdo pozvání nepřijal. V hodovní síni bude prázdno.“

Tak. Teď už možná budete znát odpověď na moji otázku, kdo v našem vánočním betlému chybí. Je to Herodes. Jsou to lidé z jeho královského dvora. Cožpak o to, Herodes chtěl jet s mudrci, ale ne proto, aby se poklonil, aby se radoval, ale proto, aby zabíjel. To skutečné pozvání přeslechl.

 

Píseň: S96 Já hledám stále dům svůj

 

Co s tím“, ptali se služebníci a byli smutní. A teď to přijde. „Tady prostě prázdno nebude. Hostina je pro lidi. Je pro děti, pro rodiče a prarodiče. Při hostině se setkávají přátelé a povídají si. Hostina je pro lidi. A tak, milí služebníci, jděte a zvěte ty, které potkáte. Sami uvidíte, kdo to bud. Nemusíte váhat, nemáte vybírat, ale prostě zvát. Já zvu všechny.“ To řekl svým služebníkům pán, který hostinu připravil.

To je krásné, že? A teď se podívejte, jak má vypadat hostina. Jsou tam lidé. Vlastně ani pořádně nevidíme, co se nabízí za jídlo a pití. Ale jsou tam lidé a jsou spolu. A i za tím, kdo tam ještě není, přichází hospodář a zve ho.

Mám rád tento příběh. A mám rád vánoční betlém. Prostě proto, že je v něm vždycky plno. Že se v něm najde místo pro každého. Jen se podívejte na obrázek Třebechovického betlému. Kdo jen tam všechno je! Těch lidí je tolik, že to ani nejsme schopní rozpoznat. Kdybyste s námi v létě jeli do Bělče, mohli byste se na něj podívat ve skutečnosti a všechny ty postavičky si pořádně prohlédnout.

A je tam hvězda, je tam anděl. Jsme tam my. Jsou tam služebníci, které Pán Bůh posílá, aby zvali. Aby i další lidé – napříč všemi bariérami, které jsme si mezi sebe nastavěli - přišli na hostinu, která je připravená. Amen.

 

Píseň: S359 V království Božím místa dost

 

Ohlášky:

 

Přímluvná modlitba: Pane, dnes Tě chceme prosit za všechny, kdo nevzdali snahu o společný život v různosti, o život v odpovědnosti za člověka i za celé stvoření.

Dnes chceme především poprosit za pozůstalé těch, kteří byli zavražděni islámskými radikály ve Francii. Prosíme za blízké zavražděného muslimského policisty. Prosíme, abys je posiloval a povzbuzoval. Za to Tě, Pane, prosíme.

Dnes také chceme prosit za všechny, kdo vyjadřují solidaritu napříč vyznáním a kulturám. Za ně Tě, Pane, prosíme.

Pane, myslíme na místa, kde hrozí radikalizace situace. Prosíme za situaci v Izraeli. Myslíme na situaci v Nigérii, kde se stupňuje teror na obyvatelstvu. Za to Tě, Pane, prosíme.

Pane, prosíme, nenech nás zapomínat uprostřed těchto hrůz na lidi kolem nás. Moc prosíme za bratra Augustu. Posiluj ho a dávej mu poznat, že ho provázíš, že jsi mu přítomen. Za to Tě, Pane, prosíme.

Prosíme za náš sbor, za celou Tvou církev. Prosíme, abys nám dával sílu být svědky o Tvé naději, abys nám dával sílu vstupovat s Tvou nadějí do života kolem nás. Za to Tě, Pane, prosíme.

Pane, dnes Tě znovu prosíme za Hanku s Toničkou. Prosíme, neopouštěj je, neopouštěj ani jejich rodiny. Za to Tě, Pane, prosíme.

 

Pane, prosíme, vyslyš naše tiché prosby a díky.

 

Spolu se všemi lidmi, kteří touží po naplnění Tvého zaslíbení pokoje, k Tobě voláme jako ke svému Otci: „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.“

 

Poslání: Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.

Ef 4,32-5,2

 

Požehnání: A pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, hájiti bude srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši. Fp.4,7

 

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku