O nás Program Kontakt Fotogalerie Mapa Staršovstvo
Interiér Exteriér Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi a Říčanech
Banner

Uhříněves 5.7.2015 J 4,7-15 (Jiří Ort) křest Magdalenky Kabeláčové

uloz.to/xH7r2wxC/150705-001-mp3

 

Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách, kde se smíme těšit ze křtu Magdalenky Kabeláčové a pozvání ke společenství kolem stolu Páně.

Introit: Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, odpověz mi. Neodvrhuj mě a neopouštěj, Bože, moje spáso. Ž 27,7.9b

Píseň: Ž 33

Modlitba: Pane, děkujeme z celého srdce, že jsme dnes směli přijít a že smíme zažívat připomenutí zázraku života. Zázraku narození Magdalenky i zázraku toho, že Ti jí dnes rodiče odevzdávají v jistotě, že ji budeš provázet po celý její život.

Pane, děkujeme za toto svědectví důvěry. Děkujeme za to, že se znovu smíme ujišťovat o daru života, který přinesl každému člověku Ježíš z Nazareta ve své zvěsti o Tvém království. Děkujeme, že nás ujišťuješ, že ani lidská zloba nepřemůže tuto nabídku. Děkujeme za svědectví o vzkříšení.

A moc Tě prosíme, aby tato naděje zněla do dnešního světa, který ji tak potřebuje slyšet. Amen.

 

 

Čtení: Ž 23

Píseň: S96 Já hledám

Text: J 4,7-15

Haleluja. Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně. Haleluja. Ž 84,12

 

 

Dnes přicházíme, abychom přijímali. Je to vzácná příležitost, kdy můžeme přijmout nabídku účasti při křtu a zároveň na společném hodu večeře Páně. Přiznám se, že jsem za to nesmírně vděčný. Dnes se smíme zastavit a nahlédnout do základů naší víry. Kvůli Magdalence. Kvůli sobě.

Jezuita Ludvík Armbruster byl na misii v Japonsku a vyprávěl nám, jak tam vytváří umělé ostrovy. Nemohou je ukotvit na mořském dně, ale vyzkoušeli, že když je moře rozbouřené, reaguje voda pouze do určité hloubky. A pod touto hloubkou je klid. I kdyby na hladině byla bouře sebevětší. A do tohoto prostoru se ostrovy ukotvují. Ten obraz je fascinující. A přesně tento obraz popisuje rozhovor Ježíše s ženou ze Sýchar u studny. Tedy u zdroje života. V zemi, kde je voda vzácná, kde na ní vše záleží.

Vždyť právě to slyšíme v žalmu 23., když chce žalmista vyjádřit, že to Hospodin se stará o jeho život. „Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.“ (Psa 23:1-3 CEP)

Tak tedy – na čem záleží? Co je dostatečně hluboko a má šanci nás držet uprostřed životních bouří? Tento rozhovor Ježíše a ženy mám moc rád. Právě pro to evangelistovo klasické podání – přetahování se dvou rovin, dvou životních poloh. Žena zůstává velice pragmaticky při zemi. Je tu hradba mezi lidmi a tak to prostě je a musíme se s tím smířit. „Jak ty jako Žid, můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít?“ (Joh 4:9 CEP) Jakoby byla z dnešní doby. Jsou věci a vztahy, které prostě nezměníme. Jsme součástí jakéhosi vývoje, který nemůžeme změnit. Jsme součástí objektivních daností, které můžeme pouze přijmout. Jsme součástí negativních sil, které ovládají tento svět. Život v rozdělení. Život ve vzájemném nepochopení. Život, který se hroutí při prudším závanu větru. Prostě Židé se nestýkají se Samařany a nic s tím nenaděláte. Není nic, co by život stabilizovalo ukotvením hluboko pod hladinou. Není nic, co by překročilo hradby mezi lidmi, co by se postavilo proti nenávisti. Protože jsme součástí jakéhosi faktického systému, který jde mimo nás a se kterým se nedá hnout.

Byl by to smutný svět, kdybychom na to kývli. Byl by to smutný svět, do kterého se narodila Magdalenka. Byl by to svět beznaděje pro všechny lidi, kteří se snaží být lidmi, kteří se nechtějí nechat sevřít systémem, ale chtějí tu být pro druhé. Tak jako Přemysl Pitter, který se nasadil za záchranu židovských i německých dětí po 2. světové válce. Tak jako sir. Nicholas Winton, který pomohl stovkám židovských dětí. Tak jako Jan Hus, pro kterého byla motivací jeho enormního nasazení snaha zachránit lidi z moci – v jeho pojmenování – Antikrista. Tak jako mnoho bezejmenných lidí kolem nás, kteří chtějí být lidmi a nevejdou do historie, jak napsal Aleš Březina v Protestantu ve vzpomínce na Jana Rafaje.

Ale my jsme hluboce přesvědčeni, že právě takové jednání, právě život takových lidí mám budoucnost. Protože do těchto úvah o budoucnosti vstupuje Ježíš z Nazareta s druhou rovinou rozhovoru. S rovinou, která nás dnes enormě zajímá. Nemluví o vývoji společnosti, o tom, kolik je třeba mít peněz, aby si člověk mohl dopřát ten luxus být lidským. Mluví o živé vodě. Mluví o životě. Mluví o Božím daru.

A mluví o tom, že tento život přináší. Tady je třeba se zastavit. To, co tu slyšíme, je spojené s Ježíšem z Nazareta. S tím, kterého poslal Hospodin, Bůh Izraele, za člověkem napříč všemi hranicemi. Janovo evangelium nepracuje s pojmem království Boží a přece na jeho hodnoty upozorňuje. Naprosto zřetelně, naprosto nepřehlédnutelně. „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým." (Joh 13:34-35 CEP)

Ježíš nabízí živou vodu, nový život do našich dnů, do všech dnů, které má před sebou Magdalenka a její rodina. Můžeme a máme se z toho radovat, těšit se z této nabídky. Je to ta kotva hluboko pod mořskou hladinou, která umožní nekopírovat její rozbouřenou hladinou, když je moře kolem nás neklidné.

Ale tento dar má ještě jeden dopad. Jestliže přijmeme do svých životů dar vody živé, vytvoří v nás její pramen. Zní to neuvěřitelně. Zní to jako sen. Že by v této době mohlo něco vyřešit slovo o tom, že nás Ježíš ujišťuje, že přijetím daru vody živé se sami staneme jejím pramenem. Co se změní, když my osobně přijmeme Ježíšovu výzvu nového přikázání?

Znovu se vracím k postavě Přemysla Pittera, k postavě sira Nicolase Wintona. V těchto dnech i k postavě Jana Husa. A dalších a dalších pro nás bezejmenných. Těch, kdo tu byli pro druhé a neřešili, jestli jako jedinci mají šanci něco změnit. Ano, ona samařská žena to nepochopila a po pravdě – je mi tím nesmírně blízká. Ale Ježíšova nabídka života tu zůstává. A zůstává tu i zaslíbení, že náš život může být pro druhé darem. Toto zaslíbení platí i pro Magdalenku. Toto zaslíbení platí pro její rodiče a blízké. A toto zaslíbení platí i pro nás. Amen.

 

Píseň: S364 Vám dávám nový příkaz svůj

 

Představení křtěného: Milé sestry a milí bratři, členové církve Kristovy a tohoto jejího sboru v Uhříněvsi, manželé Anna a Radek Kabeláčovi požádali o křest pro svou dceru Magdalenu. Staršovstvo se křtem souhlasí. Kmotrou Magdalenky je paní Zdislava Odstrčilová.

Prosím vás, abyste předstoupili.

 

Slova ustanovení: Ježíš ženě odpověděl: "Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému."

 

Slovo o křtu: Slyšeli jsme slovo o naději, kterou pro nás Pán Bůh připravil. Naději, ve které smíme přijmout, že jsme přijati. Naději života, jehož dárcem a zdrojem je Ježíš z Nazareta, ten Ukřižovaný a Vzkříšený. Kristus. Z toho se smíme radovat a za to děkovat. Toho pečetí je křest.

V tomto znamení bude smět žít i Magdalenka Kabeláčová. Za pomoci rodičů, za pomoci kmotry, za pomoci sboru.


 

Křestní vyznání: Milá Aničko, milý Radku, milá Zdislava, nyní vyznejte spolu s tímto shromážděním víru v Boha Otce, Syna i Ducha svatého, víru v základní naději, kterou spolu všichni máme a ve kterou bude dnes pokřtěna Magdalenka. Učiňme to slovy Apoštolského vyznání víry, které spojuje křesťany všech dob a církví:


 

Apoštolské vyznání víry:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, v svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen.

 


 

Otázka rodičům a kmotře: Vyznali jste spolu s námi křesťanskou víru. Ptám se vás, zda si na jejím základě přejete, aby Magdalena byla pokřtěna v Krista. Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano.

Zároveň se vás ptám, chcete-li se snažit podávat Magdalence svědectví, že život dostáváme jako vzácný Boží dar a Ježíš Kristus je jeho Pánem – v životě i ve smrti? Chcete-li, odpovězte: Ano, s pomocí Boží.

Toužíte, aby Kristus Magdalenu připojil ve křtu do společenství své církve? Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano, toužíme.


 

Otázka sboru: Sestry a bratři, chcete být společně v tomto společenství svědectvím o Boží milosti a lásce Magdalence i celé její rodině? Chcete-li, odpovězte: Ano.


 

Modlitba: Všemohoucí, věčný Bože, poslal jsi na svět vlastního Syna, aby přemohl moc zla, ze které jsme tak zoufalí. Učinil tak pro nás způsobem nepochopitelným - cestou modlitby, pomoci a vlastní oběti vyvedl člověka z temnoty do Tvého předivného světla. Skrze něho Tě prosíme – nech zazářit toto světlo i v životě Magdalenky. Amen.

 

Křestní akt: Pán Ježíš Kristus praví: Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.

 

Magdaleno, křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.

 

Požehnání křtěné: Boží požehnání spočiň na tobě a zůstaň s tebou navždy. Amen.

 

Modlitba po křtu: Prosíme Tě, Pane, za Magdalenku: Dej jí účast na tajemství své smrti a ve Tvém vzkříšení i na tajemství nového života. Přijmi ji do společenství své církve. Upevni ji ve víře, ať vydává svědectví Tvému evangeliu.

Prosíme, Pane, za rodiče a kmotru: pomáhej jim dostát slibům, které tu učinili.

Prosíme za sbor, ve kterém bude Magdalenka vyrůstat. Prosíme i za náš sbor. Za jejich rodiny. Ať v našich společenstvích ustavičně přebývá Tvá láska.

Prosíme za sebe navzájem i za všechen Tvůj lid: Obnov nás, ať si stále plněji uvědomujeme svůj křest a v něm dar života, který jsi každému z nás dal.

Prosíme, Pane, za všechny lidi: Ať mají účast na pokoji a záchraně, které jsi přinesl celému světu. Amen.

 

Píseň: 678

 

Vyznání vin: Pane Bože, přicházíme, abychom před Tebou vyznali, jak moc jsme slabí. Jak moc tápeme, jak moc se bojíme při hledání orientace ve světě kolem nás, jak moc hledáme ukotvení svého života.

A tak tu dnes před Tebou stojíme, děkujeme, že tu smíme stát společně s s rodinou Magdalenky, děkujeme, že nás zveš ke svému stolu a chceme Ti odevzdat všechno, co nás tíží.

Chceme před Tebou vyznat, že nejsme lepší než lidé kolem nás. Že často svou skepsí zastíráme výhled k Tvé naději. Kdo takto poznáváte svou vinu, vyznejte to hlasitým: Vyznávám.

Vyznáváme všechno to, co jsme zavinili a nevíme si s tím rady, všechna slova, která neměla zaznít, všechny chvíle, ve kterých jsme neobstáli, svou netrpělivost a svou lhostejnost. Kdo takto poznáváte svou vinu, vyznejte to hlasitým: Vyznávám.

Pane, z evangelia Tě ve svědectví Ježíše Krista poznáváme jako milosrdného Otce, který se slitovává a odpouští, nepohoršuje se, ale přijímá. Proto věříme, že také my máme v Tobě a u Tebe naději a odpuštění a budoucnost. Kdo takto věříte vyznejte to hlasitým: Věřím.

Protože Ty jsi odpustil nám a nabízíš společenství s Tebou i s lidmi, také já odpouštím všem, kdo se proti mně jakkoli provinili a prosím o odpuštění každého, komu jsem ublížil sám.

Kdo jste takto ochotni ke smíření, vyznejte to hlasitým: Odpouštím.

 

Slovo milosti: Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, Stvořitel končin země, není zemdlený, není unavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Iz 40,28n

 

Pozdravení pokoje: Smíme přijmout tuto Boží milost, kterou nás nyní obdarovává a smíme si navzájem podat ruce na znamení odpuštění, bratrství a jednoty Kristova lidu a pozdravit jeden druhého se slovy: Pokoj tobě.

 

Eucharistická modlitba:

Otče,
jsme na cestě k tobě.
Děkujeme ti za tvou lásku, která dává našemu putování směr a smysl.
Nutíš nás cestou procházet propastmi,
i když se na to necítíme dost silní.
Dáváš nám jako oporu lidi, kteří jdou s námi
a posilují nás, když jsme slabí,
povzbuzují nás, když se nám zdá, že jsme v koncích.
Děkujeme ti za všechny, kdo byli na cestě před námi:
za Abraháma a Sáru,
za Miriam a Mojžíše,
za krále Davida a královnu Ester.

Především ti však děkujeme za toho,
který jde s námi naší cestou:
Ježíše Krista.
On osvětluje naši cestu.
Otevírá nám oči.
V Jeruzalémě nás posilnil svou svatou večeří,
abychom šli v jeho šlépějích.


 

V noci před svou smrtí
vzal Ježíš chléb a vzdal ti díky, Otče,
dával jej svým učedníkům se slovy:
Toto je pokrm na vaši cestu.
Vezměte a jezte.
Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Poté vzal kalich s vínem,
a znovu ti vzdal díky.
Dával jej učedníkům se slovy:
Toto je kalich mé krve,
nová a věčná smlouva.
Tato krev se prolévá za vás a za všechny lidi,
aby jim byly odpuštěny hříchy.
To čiňte, abych byl přítomen mezi vámi.


 

Proto ti děkujeme, Otče,
za Ježíšova slova a jeho příklad.
On nás svým životem učí věřit v tebe
a v cestu života.
Svou smrtí nám ukázal naději, která zůstává,
i když je vše ztraceno.
Svým vzkříšením ukazuje tvou lásku,
která obnovuje všechny, kdo se cestou znavili a zestárli.

Otče,
sešli nám svého Ducha,
abychom měli na cestě světlo pro oči, sílu pro tělo,
a společenství pro poutníky,
a abychom se pod znameními chleba a vína nyní setkali
s Kristem, který je naše cesta, pravda a život.
Amen.

 

Píseň: Při vysluhování svaté večeře Páně Budeme společně zpívat píseň

397, 308

 

Pozvání: Hospodin zve i nás: „Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko! Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná.“

 

Vysluhování: Anička, Radek a Magdalenka v 1.kole

 

 

 

Slovo při propouštění:

Sám Bůh pokoje nechať vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 1Te 5,23

 

Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme, ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.

1Te 3,12n

 

Píseň: 635 Tvá, Pane, láska

 

Ohlášky:

Přímluvná modlitba: Pane Bože, moc děkujeme za Magdalenku a celou její rodinu. Děkujeme za svědectví všech, kteří chtějí odevzdat životy svoje i svých blízkých pod moc milosti a naděje v Tvém království.

Chceme dnes moc poprosit o naději pro Evu a Járu Kočovi i jejich děti. Prosíme dávej jim sílu a důvěru v Tvou lásku v těžké době Eviny nemoci. Za to Tě, Pane, prosíme.

Prosíme za Tvou církev. Za její sbory a farnosti po celém světě. Prosíme o odvahu do srdcí Tvých dětí, abychom odolali útokům strachu a dokázali svědčit všem, že skutečně věříme tomu, že Ty máš v ruce tento svět, a že my tak můžeme žít v odvaze otevřenosti k druhému člověku od obyčejných vztahů až po tlak na otevřenost společnosti. Za to Tě, Pane, prosíme.

Pane, moc prosíme právě za ty obyčejné vztahy. Za vztahy k lidem nemocným, nešťastným, opuštěným. Moc Tě prosíme o pomoc pro ně a o pomoc nám – dej nám, prosíme, vynalézavost v pomoci. Za to Tě, Pane, prosíme.

Pane, prosíme za rodiny. Prosíme za vztahy v nich. Prosíme, abychom se učili si naslouchat, vnímat jeden druhého. Za to Tě, Pane, prosíme.

Pane, prosíme o odvahu pro lidi veřejně činné. Od místní angažovanosti až po celospolečenskou a mezinárodní politiku. Prosíme, abychom těmto lidem dokázali být zpětnou vazbou i podporou tam, kde se snaží o lidskost navzdory tlakům ve společnosti. Za to Tě, Pane, prosíme.

Pane, moc myslíme na uprchlíky. Moc myslíme na země, které je přijímají. Myslíme na místa, ze kterých lidé musí odcházet, protože tam je válka. Pane, prosíme o posilu Tvého Ducha svatého napříč různým náboženstvím. Za to Tě, Pane, prosíme.

 

Odevzdáváme Ti v tichosti své osobní díky i prosby.

 

Spolu se všemi lidmi, kteří touží po naplnění Tvého zaslíbení pokoje, k Tobě voláme jako ke svému Otci: „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.“

 

Poslání: Jděte nyní a slovem i skutkem uvádějte ve známost evangelium a dělejte si starost o spravedlnost, lásku a pokoj.

Jděte v naději setkání s Ježíšem Kristem mezi nejmenšími z našich bratrů a sester

a žijte v naději Božího navštívení.

 

Požehnání: Vidoucí Bože, požehnej nám, aby tě naše oči poznaly.
Slyšící Bože, požehnej nám, aby naše uši slyšely tvůj hlas.
Provázející Bože, požehnej nám, abychom zůstali na tvých cestách.
Milující Bože, požehnej nám, aby mnozí lidé cítili tvoji lásku.
Blízký Bože, požehnej nám a daruj nám pokoj a radost.
Požehnej vám dobrý Bůh: Otec, Syn a Duch svatý.
Amen.

 

Píseň: 166 Pán Bůh je přítomen