O nás Program Kontakt Fotogalerie Mapa Staršovstvo
Interiér Exteriér Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi a Říčanech
Banner

Uhříněves 21.6.2020 Gn 21,1-8 dětské (Jiří Ort)

odt download 

Uhříněves 21.6.2020

Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, milí přátelé, všechny vás vítám v evangelickém kostele v Uhříněvsi, kde se smíme těšit z malé Jasmínky a především z jistoty, že nejen jí Pán Bůh miluje.

Introit: Hospodin mě podepíral, učinil mě volným; ubránil mě, protože si mě oblíbil. Ž 18,19b-20

Píseň: 33 Rozveselte se v Hospodinu

Modlitba: Pane Bože, dnes se radujeme. Radujeme se z Tvé milosti, radujeme se z toho, že si dnes smíme uvědomovat Tvůj dar života. Že se smíme radovat z Jasmínky i z celé její rodiny. Z toho, že Ti všichni patříme, že pro Tebe má život každého z nás hodnotu a každému z nás nabízíš své přijetí. Děkujeme, že smíme být svědky toho, že Jasmínčiny rodiče chtějí radost z jejího přijetí vyznat při křtu.

Děkujeme, že smíme vědět o Tvém ujištění přijetí člověka, jak jsi to ukázal v životě, smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta. Děkujeme, že tak smíme vědět, že má smysl naplněný láskou, odpuštěním a respektu k životu člověka.

Prosíme dnes nejen za sebe a za rodinu Jasmínky, ale za každého člověka, který naplňuje hodnoty života, ke kterým se přiznáváš. Amen.

Čtení: Ž 23

Píseň: S 355 Vlak Boží

Text: Gn 21,1-7

Haleluja. Hospodin skála má a hrad můj, i vysvoboditel můj, Bůh silný můj, skála má, v němž, naději skládám, štít můj a roh spasení mého, mé útočiště. Haleluja. Ž 18,2

Děti, hledal jsem a hledal nějaké video, kde bychom viděli malá jehňátka po narození. Ale nenašel jsem. Co jsem ale našel je video ze 3. dne života slůněte v ZOO v Praze. Video - https://www.youtube.com/watch?v=lMIWC6YeT-g

Je to kouzelné, že? Slůně sotva chodí, ale od maminky Tamary pije s jistotou. Pan chovatel říkal, že z toho mají radost. Hlavní starost jim odpadla, i když slůně i jeho maminku stále sledují, aby měli jistotu, že je vše v pořádku. Jak jsem se dočetl, když se narodí jehňátko, tak by se mělo postavit na nohy tak do 20 minut a od maminky se napít do 2 hodin. Kdyby se tak nestalo, kdyby třeba ovce neměla mléko, musel by člověk najít ovci jinou nebo jehňátko krmit z láhve s dudlíkem.

Přečtu vám kousek z knihy Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu. Je to krásné vyprávění ze života dětí, které žily na 3 statcích vedle sebe. Celé to vypráví holčička Lisa. A my si teď poslechneme, jak zachraňovala malé jehně, jehož maminka ovce neměla mléko.

» „Můžeš zkusit krmit tohle jehňátko z láhve, když chceš. Zrovna tak jako miminko.“ Ach byla jsem tak šťastná, že ani nevím, jestli jsem někdy předtím byla šťastnější. Nevěděla jsem, že se jehňátka mohou krmit jako miminka. Jenomže tatínek řekl, abych se neradovala předčasně. Myslel totiž, že jehňátko stejně umře, ale směly jsme to přece jen zkusit. … To je zajímavé, jak jsou jehňata hladová. Zdá se, že jsou vlastně hladová pořád! Každé ráno, než jsem šla do školy, běžela jsem dolů do ovčína a nakrmila jsem Pontuse. Jakmile mě uviděl, přiběhl, vrtěl svým kratičkým ocáskem a roztomile bečel.“

To se beránek Pontus naučil. Že když zavolá Lisa, znamená to, že dostane jíst. A hned k ní také běžel. Bylo pro něj důležité, aby rozpoznal její hlas. Promítnu vám obrázek, na kterém uvidíte pastýře a ovce. Je to obrázek z daleké země, z Kypru, kde pan fotograf zastihl pastýře se svým stádem. Je to zvláštní obrázek. Pastýř starého Orientu jde před svým stádem a láká je. Volá nebo píská na píšťalu a ovce jdou za ním, protože vědí, že jim pastýř najde vodu a pastvu. Ovce to moc dobře vědí. A je to velice důležitá věc, kterou musí naučit svá jehňátka. Rozpoznat hlas svého pastýře.

Píseň: S 185 Samuelova prosba

Děti, máte někdo mladšího sourozence? A měli jste radost, když jste se dozvěděli, že se do vaší rodiny narodí miminko? Zrovna tento pátek jsem dostal zprávu, že jeden kluk má úplně čerstvě sestřičku. Sáře s Abrahamem se narodilo miminko. To bylo radosti! Úplně stejně, jako když se narodila Jasmínka.

Když se narodilo miminko Sáře, tak mu dala zvláštní jméno – Izák. Znamená to Smíšek. Ne že by se Izák stále smál, to miminka občas i pláčou. Ale smála se Izákova maminka. Smála se radostí. A zvala všechny okolo, aby se smáli s ní. Vždyť se stal zázrak – na svět přišel nový život. Začíná další lidský příběh. A to je vždycky zázrak. Je z čeho se radovat. Ono je co slavit každý den. Miminko se každý den něco naučí. Protože je zvědavé a zajímá ho všechno okolo něj. Když před ním chrastíte chrastítkem, hned po něm začne natahovat ruce. Co všechno miminka baví?

Je to radost. Ale je to jenom radost? O miminko se také musíme starat. Stejně jako o tom mluvil pan chovatel ze ZOO, kde se narodilo malé slůně. Stejně jako to poznala Lisa, když dostala do péče malé jehňátko. To věděla i Sára. A určitě se o Izáka starala moc hezky. Ale to už je další příběh, kde se dozvíme, že Sára samou starostí dělala pěkné hlouposti. Snažila se odstranit Izákovi z cesty všechny překážky. Myslela si, že je to tak správně.

Jakoby zapomněla na to, jak se starají pastýři o své ovečky i s jehňátky. Jakoby zapomněla na to, co jsme si dnes povídali. Co je pro jehňátko důležité. Vzpomněli byste si? Ovečka nedokáže ochránit jehňátko od všech zlých věcí. Ale učí je poznávat pastýřův hlas. Hlas toho, kdo ukáže směr, kdo ukáže, kam jít. A to se musí učit i lidé. Rozpoznávat hlas, který ukazuje, jak se rozhodnout, kudy jít.

Dnes máme velikou radost, protože se narodila Jasmínka. Máme radost, jaká je to krásná holčička, jak je radostná, v jaké žije rodině. V rodině, kde ji mají všichni rádi. A máme také radost, že jí rodiče chtějí učit rozpoznávat hlas, který jí bude ujišťovat, že nikdy není a nebude sama. Že její život má obrovskou cenu – pro její rodiče, prarodiče, příbuzné. Ale i ve chvílích, kdy jí nebudou na blízku, smí vědět o Božím hlase, který ji bude ujišťovat: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi má. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel.“

Amen.

Píseň: 279 Přijď k nám

Představení křtěné: Milé sestry a milí bratři, členové církve Kristovy a tohoto jejího sboru v Uhříněvsi, rodiče Jasmíny Heroutové pro ní požádali o křest. Staršovstvo se křtem velice rádo souhlasí. Jejími kmotry jsou Lydie a Martin Švejnohovi.

Prosím vás, abyste předstoupili. Všichni povstanou.

Slova ustanovení: Ježíš ženě odpověděl: "Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému."

Slovo o křtu: Slyšeli jsme slovo o naději, kterou pro nás Pán Bůh připravil. Naději, ve které smíme přijmout, že jsme přijati. Naději života, jehož dárcem a zdrojem je Ježíš z Nazareta, ten Ukřižovaný a Vzkříšený. Kristus. Z toho se smíme radovat a za to děkovat. Toho pečetí je křest. Tuto pečeť si s sebou ponese životem i malá Jasmínka.

Křestní vyznání: Milá Ester, milá Lydie, nyní vyznejte spolu se svou rodinou a tímto shromážděním víru v Boha Otce, Syna i Ducha svatého, víru v základní naději, kterou spolu všichni máme a ve kterou bude dnes pokřtěna Jasmínka. Učiňme to slovy Apoštolského vyznání víry, které spojuje křesťany všech dob a církví:

Apoštolské vyznání víry:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, v svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen.

Otázky:

Vyznali jsme všichni společně svoji naději, že Pán Bůh přijímá v Ježíši Kristu Jasmínku i každého z nás. Vyznali jsme svoji víru, že Pán Bůh v Ježíši Kristu nabízí život Jasmínce i každému z nás. Proto se ptám nejprve vás, Lydie a Ester:

Chcete Jasmínce předávat ujištění, o Božím bezpodmínečném přijetí? Ujištění, že víra v Ježíše z Nazareta jako Krista vede k jistotě, že nikdy a za žádných okolností nebude sama? Jestliže chcete, odpovězte – ano, s pomocí Boží.

Chcete ji vychovávat v jistotě, že její život je Božím darem a má obrovskou hodnotu? Že nic a nikdo jí tuto hodnotu nemůže vzít? Jestliže chcete, odpovězte – ano, s pomocí Boží.

Otázky kmotrům:

Milý Štěpáne, milý Martine, nyní se ptám vás:

Chcete Jasmínce předávat životní jistotu, že je bezpodmínečně přijímána?

Jestliže chcete, odpovězte – ano, chci.

Chcete Jasmínce dávat ujištění, že její život je obrovským darem, za který může být vděčná a těšit se z něj? Jestliže chcete, odpovězte – ano, chci.

Otázka rodině a sboru: Milá rodino, milí členové tohoto společenství lidu Páně, chcete být společně svědectvím o Boží milosti a lásce Jasmínce a jejím rodičům? Chcete-li, odpovězte: Ano, s pomocí Boží.

Křestní akt: Pán Ježíš Kristus praví: Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.

Jasmíno, křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.

Požehnání křtěné: Boží požehnání spočiň na tobě a zůstaň s tebou navždy. Amen.

Píseň: S 359 V království Božím

Ohlášky:

Přímluvná modlitba: Pane, dnes Ti chceme uprostřed naší radosti odevzdat všechny ty, kdo se trápí.

Dnes, kdy jsme slyšeli o tom, že život má z Boží milosti budoucnost, myslíme na ty, kdo smysl života nevidí. Kdo jsou pod tlakem těžké životní situace a nevidí z ní cestu ven. Moc Tě prosíme, uč nás přinášet povzbuzení, uč nás předávat slovo Tvé naděje. Za to Tě, Pane, prosíme.

Uprostřed radosti z daru života, z fungujících vztahů v Jasmínčině rodině, Ti odevzdáváme všechny ty, kdo se cítí opuštění, kdo nemohou najít partnerský vztah, kdo nemohou mít děti. Prosíme, uč nás svědčit o tom, že hodnota života není určována ani očekáváním naším, ani očekáváním našeho okolí. Za to Tě, Pane, prosíme.

Pane, otevíráš před námi krásy svého stvoření, nabízíš dar života, nabízíš vztahy mezi lidmi a my lidé stále váháme, zda na nás nezapomínáš. Moc Tě prosíme, uč nás vděčnosti a důvěře. Za to Tě, Pane, prosíme.

Pane, vyznáváme, že spolu s lidmi kolem nás jsme vyděšení z eskalace násilí na všech možných místech světa. Jsme nešťastní ze škatulkování životů na ty, které jsou hodnotné a na ty druhé. Pane, vyznáváme, že ztrácíme naději, že by lidskost mohla zvítězit. Prosíme o posílení všech, kdo se snaží o smíření. Prosíme, opatruj ty, kdo navzdory vzájemné nenávisti vidí člověka i tam, kde druzí vidí jenom nepřátele. Za to Tě, Pane, prosíme.

Pane, prosíme za Tvou církev. Aby nepřidávala rozdělení a nesnášenlivost, ale aby v pokoře naslouchala Tvému slovu o otevřenosti každému člověku, jak je přinesl Tvůj Syn a náš Spasitel Ježíš z Nazareta. Za to Tě, Pane, prosíme.

 

Vyslyš nyní, prosíme, naše tiché díky a prosby.

 

Voláme k Tobě spolu se všemi, kdo touží po životě pro celé Tvé stvoření: „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.“

Píseň: S 65 Žalm 150

Poslání: Ať vaše radost, vaše dílo i vaše slova vypráví o vaší naději a jsou zaslíbením toho, co přichází od Boha.

Požehnání: Ať vám milost dělá život krásným a bohatým před Boží tváří, láska ať vás provází a hřeje

a ať vás brání před chladem a mrazem lidské zloby

a Boží pravda ať vám svítí na cestu, když se moci chopí tma. Amen.

 

Píseň: 487 Amen Otče, rač to dáti