O nás Program Kontakt Fotogalerie Mapa Staršovstvo
Interiér Exteriér Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi a Říčanech
Banner

Uhříněves 11.10.2020 1S 8-10 detske (Jiří Ort)

odt download 

https://uloz.to/file/5I63VGnh4oV6/2020-10-11-uhrineves-1s-8-10-detske-jiri-ort-mp3

Uhříněves 11.10.2020

Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás ve společenství, ve kterém chceme naslouchat Božímu slovu a brát si z něj naději i napomenutí.

Introit: Hospodine, budeš-li mít na zřeteli nepravosti, kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. Ž 130,3n

Píseň: S 231, S 176, S161, S 117

Modlitba: Pane Bože, přicházíme dnes před Tebe a chceme Ti děkovat, že vstupuješ do našich životů. Děkujeme, že do něj vstupuješ s povzbuzením, ale i s napomenutím. Že nás nenecháváš ztratit cestu, po které jít. Že nejdeme po cestě života bez vědomí toho, co je správné a co ne, že nemáme před sebou a kolem sebe mlhu relativismu bez cíle. Děkujeme, že smíme vědět, že to Tys nám svěřil život a dal jsi nám v něm úkol.

Prosíme, buď tu dnes s námi. Aby toto dnešní setkání bylo Tobě k slávě a nám všem k užitku. Amen.

Čtení: 1S 8,1-10.19-22

Píseň: S 349 Srdce čisté

Text: 1S 10,1-9

Haleluja. Hospodin uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. Haleluja. Ž 147,3

„Jeho synové však nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali úplatky a převraceli právo.“ Kdepak jsme to jenom slyšeli? Že bych si vzal omylem kázání z minulých dětských bohoslužeb? Že bychom znovu povídali o knězi Élím, o jeho neposlušných synech a o poslušném Samuelovi?

Je to smutné, ale já se nespletl. Je to smutné, ale tato slova nejsou o synech Élího. Jsou o synech Samuelových. A lidé si říkali: „Tak to tu máme znovu… Přesně o tom nám vyprávěli naši rodiče a prarodiče. My víme, jak to dopadne. A Samuel je také nenapomene. Musíme to zkusit jinak“.

No, chceme-li něco jinak, musíme také vědět, jak to fungovalo do této chvíle. Jakpak to fungovalo?

No, poprosíme Míru, aby jim i nám zazpíval písničku.

Píseň: S 157 Nejsi sám svůj

A bylo to tak? Jaké bychom mohli vyprávět příběhy, aby si to lidé připomněli?

Napovím vám – Boží lid byl v otroctví. (obr.) S 135

Boží lid měl na cestě do zaslíbené země hlad a žízeň. S 351 česky to znamená:

Boží lid stál před hradbami Jericha. (obr.) S 131

O všem si mohli zpívat písničky, o všem si mohli vyprávět.

Ale jakoby na to všechno zapomněli. Mají před očima jen Samuelovi syny a bojí se budoucnosti. Ano, zatím to fungovalo, zatím jim Pán Bůh vždycky pomohl, ale… Co když na nás jen jednou jedinkrát zapomene a my už se z toho nevzpamatujeme.

A tak přemýšleli, přemýšleli, až vymysleli – krále. Všude okolo ho mají a jak jim to pěkně funguje. Samuel jim to vymlouval. Jak vy byste to Božímu lidu vymlouvali? Mohli bychom vyprávět o mnoha postavách v dějinách, jejichž moc začala stoupat tím, že říkali - „vy se nemusíte o nic starat, nemusíte myslet, nemusíte rozhodovat, já to za vás všechny vymyslím a rozhodnu sám.“ A lidé tleskali a tleskají a mají pocit, že na ně někdo myslí.

No, a také bychom jim mohli vyprávět, že je naprostou iluzí si myslet, že když je někdo král, tak se nebude chovat jako synové Élího nebo synové Samuelovi. Ono skutečně nezáleží na funkci. Záleží na člověku a na tom, jestli poslouchá Pána Boha nebo ne.

Zkusíme, jestli pomůže, když jim Míra zazpívá písničku.

Píseň: S 360 V nebi je trůn

Ne, ne, stále tam stojí, stále hudrují. Stále tam stojíme, stále hudrujeme. My chceme krále! My chceme někoho, kdo tu neustále bude a bude za nás všechno řešit! Kdyby náhodou Pán Bůh zapomněl. My neříkáme, že zapomene, ale co kdyby. Hned bychom si tady mohli promítnout mnoho postav, jejichž moc začala stoupat tím, že říkali - „vy se nemusíte o nic starat, nemusíte myslet, nemusíte rozhodovat, já to za vás všechny vymyslím a rozhodnu sám.“ A lidé tleskali a tleskají a mají pocit, že na ně někdo myslí.

Jak jen tohle skončí? Co myslíte? Samuel se bál, že se Pán Bůh rozzlobí a už se svými lidmi nebude chtít mít nic společného. Ale Pán Bůh jeho i nás uklidňuje – „Neboj se, vždyť je to stále dokola – jen si vzpomeň, jak to bylo v době Élího. A zavolal jsem na tebe, abys vyřídil moji vůli pro člověka. Nezlomím nad vámi hůl.“

A tak to začalo. Na scéně se objevil urostlý mládenec – úplně jako v pohádkách. Však celý ten příběh je úplně pohádkový. Mládenec Saul se vydal hledat oslice svého otce, na při tom hledání přišel i za Samuelem - a vrátil se domů jako Hospodinův pomazaný. Král. A nejen to, on se především vrátil s proměněným srdcem.

Prostě, Pán Bůh to s námi nevzdává. Ať už si vydupeme krále nebo jiného rádoby spasitele, Pán Bůh nám stále nabízí svoji cestu, po které se můžeme vydat. Máme ji před sebou. Mění se na ni králové, prezidenti, předsedové vlád – ale Pán Bůh a jeho cesta zůstávají. To je to podstatné. Protože Bůh je ten, kdo proměňuje srdce. A o to máme prosit. Amen.

Píseň: S 125

Ohlášky:

Přímluvná modlitba: Pane, dnes Ti chceme odevzdat všechny, kdo se dívají do budoucnosti s obavami. Moc prosíme, uč nás být těmi, kdo umí povzbudit, kdo umí potěšit.

Prosíme za seniory, prosíme za pacienty v nemocnicích, prosíme za všechny, kdo se znovu ocitli v izolaci. Za ně Tě, Pane, prosíme.

Prosíme za rodiny těch, kteří jsou ve vážném stavu v nemocnici. Prosíme pro povzbuzení pro všechny, kdo se bojí, že se se svým blízkým nesetkají. Za ně Tě, Pane, prosíme.

Prosíme za zdravotníky v nemocnicích, v ordinacích, prosíme za sociální pracovníky, prosíme za učitele, prosíme za všechny, kdo se ocitli ve vyčerpávající situaci. Za ně Tě, Pane, prosíme.

Prosíme za děti a studenty, kterým daná situace znemožňuje rozvíjet poznání. Prosíme za děti, kterým distanční výuka staví zeď mezi ně a děti, kteří mají k takové výuce bezproblémový přístup. Za ně Tě, Pane, prosíme.

Prosíme za všechny, ve kterých současná situace vyvolává existenční obavy. Za ně Tě, Pane, prosíme.

Prosíme, dávej nám sílu myslet na ty, jejichž problémy se právě v této náročné situaci ocitají na okraji zájmu. Uč nás v důvěře prosit za lidi v oblastech války a nouze. Uč nás prosit za povzbuzení pro lidi a organizace, které se jim snaží pomoci. Za ně Tě, Pane, prosíme.

Pane, vyslyš naše tiché díky a prosby.

Pane, vyslyš nás, když k Tobě voláme spolu se všemi, kdo touží po životě: „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.“

Píseň: S 248 Pane, slyš náš hlas

Poslání: Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, On sám bude jednat. Dá, že Tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo. Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Ž 37,3-7a

Požehnání: Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář! Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása! (Ž 67,2-3)

Píseň: S 239 Připravujte cestu