O nás Program Kontakt Fotogalerie Mapa Staršovstvo
Interiér Exteriér Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi a Říčanech
Banner

Uhříněves 3.10.2021 Mt 6,24-34 VP (Jiří Ort)

odt download 

Uhříněves 03.10.2021

Pozdrav: Milé sestry a milí bratři, vítám vás na bohoslužbách a zároveň zahajuji výroční sborové shromáždění, které proběhne bezprostředně po bohoslužbách.

Introit: K toběť pozdvihuji očí svých, ó ty, kterýž na nebesích přebýváš.

Aj hle, jakož oči služebníků k rukám pánů jejich, jakož oči děvky k rukám paní její: tak oči naše k Hospodinu Bohu našemu, až by se smiloval nad námi. Ž 123,1n

Píseň: 609

Modlitba: Pane Bože, vyznáváme, jak často se nám klepou kolena. Že se nechvějeme radostí z toho, že tu smíme být, že Ti smíme patřit, ale chvějeme se strachem a obavami ze všeho, co se děje ve vztazích kolem nás, co se děje ve společnosti, v tomto světě. Že se bojíme toho, co nás čeká, naše rodiny, sbor, církev i celý svět. Takoví tu, Pane, před Tebou stojíme.

Takoví Ti chceme děkovat, že za Tebou smíme přicházet. Že smíme přicházet do společenství Tvého lidu a přijímat Tvé Slovo, které narovnává a povzbuzuje, které otevírá výhled na Tvou budoucnost. Děkujeme, že uprostřed všech zmatků smíme vědět o centru života v Ježíši z Nazareta, v tom Ukřižovaném a Vzkříšeném, v Jeho svědectví o Tvém království.

Za to Ti chceme děkovat, z toho se radovat a o tom svědčit. Prosíme, buď s námi svým Duchem svatým, posiluj nás i všechny své svědky po celém světě. Amen.

Slovo dětem:

Píseň ze Svítá: S 379 Vstaň a hledat pojď tu zem

Čtení: Iz 49,8-16a

Píseň: 435

Text: Mt 6,24-34

Haleluja. Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý, pějte žalmy jeho jménu, neboť je líbezné. Haleluja. Ž 135,3

„Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?“ Vybral jsem tento provokativní text na neděli, kdy tu po bohoslužbách zůstaneme, abychom při sborovém shromáždění promýšleli a rozhodovali o životě tohoto sborového společnenství. A moc dobře víme, jak velkou část jednání spotřebují otázky kolem peněz. Nevím, jaká je vaše reakce při poslechu oddílu z Matoušova evangelia, ale ve mně se vždy vše vzbouří.

Je to zvláštní text. Důvodem mého odporu k tomuto a podobným textům je pocit, že mnou někdo manipuluje – protože tomuto požadavku nelze dostát. Copak je na starání něco špatně? Copak se dá žít jinak? Jak snadné by bylo napadnout druhého, že se příliš stará. Kolikrát jen se toto slovo „nestarejte se“ ozvalo, kolikrát jen došlo k tomuto střetu, kolikrát jím bylo někomu ublíženo. Máme tu před sebou živnou půdu moralismu. Ale - ono „starání“ nás tak dráždí, že nám překrývá neprostupnou mlhou podstatu našeho dnešního textu.

„Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne.“ Takto začíná dnešní oddíl a důrazně nás tak upozorňuje, že se nám to znovu stalo. Že jsme znovu oddělili vyostřený Ježíšův výrok od evangelia – dobré zprávy. A dostali tak sebe i druhé pod obrovský tlak, ze kterého prostě není cesta ven.

Ale tady jde o něco jiného – připomenutí, že prostě žijeme ve světě, kde fungovalo za Ježíšovy doby a funguje i dnes spojení moci a peněz. A tato vláda se zdá neporazitelná. Ježíš naprosto nezpochybňuje její moc, ale nabízí alternativu – řečeno biblickým obratem – přináší hodnoty Božího – nebeského – království. Ježíšovi posluchači byli z drtivé většiny chudí lidé a dost dobře si nemohli říci, že od této chvíle se přestanou starat o svou rodinu. To, co ale mohou od této chvíle vědět, že Pán Bůh nabízí jiná pravidla vnímání života, než společnost. Že hodnocení cennosti života má v Božích očích jiná pravidla než jsou pravidla moci a peněz, ve kterých má cenu jen ten život, který se hodí do zaběhaného soukolí spotřeby.

Ježíšův výrok je zároveň ujištěním, že si můžeme vybrat. Že to, co je kolem nás není neměnná danost. „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.“

A text z knihy proroka Izajáše nás ujišťuje, že Božím záměrem s člověkem je skutečně jeho vysvobození ze všech forem otroctví, ze všech forem zajetí. Co nám vlastně tento text říká? Pán Bůh vyvolí svého služebníka, aby nabídl lidem novou smlouvu. Aby zcela změnil zemi, aby z ní udělal místo k životu. „ Nebudou hladovět ani žíznit, nebude je ubíjet sálající step a sluneční žár, neboť je povede ten, jenž se nad nimi slitovává, a dovede je ke zřídlům vod. Na všech svých horách učiním cestu, mé silnice budou vyvýšeny.“ A také do ní začnou přicházet lidé a z tohoto života se těšit a děkovat za něj. Všechna skepse a beznaděj, ve kterých se utápěl Boží lid, bude zcela rozptýlena. Všechna tma zmizí, protože zazáří světlo jistoty Hospodinova slova: „Plesejte, nebesa, a jásej, země, ať zvučně plesají hory, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, slitoval se nad svými ujařmenými! Sijón říkával: "Hospodin mě opustil, Panovník na mě zapomenul." Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu.“

Je to zaslíbení budoucnosti, které ovlivňuje přítomnost. Již v současnosti se smíme orientovat ve svých životech v jistotě, že Bůh naplnil svoje sliby a plní je. To vyznáváme, když mluvíme o tom, že věříme, že to, co přinesl na tento svět Ježíš z Nazareta, přinesl jako ten, kterého poslal Hospodin. Ježíš jako Boží Syn, bytostný reprezentant Boží vůle. A tak se těšíme při pročítání a naslouchání svědectví o Ježíšových slovech a činech a posiluje nás vědomí, že mají platnost i pro nás. Že to, co Ježíš s Nazareta přinesl tehdy, zasahuje v jeho vzkříšení i naše životy. A my tak smíme v modlitbách děkovat i prosit a tyto modlitby mají smysl, mají zaslíbení. V jistotě reálnosti jeho přítomnosti smíme přijmout pozvání ke stolu, který nám připravil. Amen.

Píseň: 630

VP

Vyznání vin:

Děkujeme, Pane, za naději, kterou smíme mít v Kristově vzkříšení.

Děkujeme za jistotu, že nic těžkého v tomto životě, ba ani hřích, ani smrt nemají poslední slovo.

 

Pane, ty víš, jak často se nám tato naděje ztrácí, jak často se bojíme budoucnosti.

Zapadáme do starostí všedních dnů.

Nezřídka se z nás stávají sobci.

Přepadá nás nejistota a strach.

S lecčíms si nevíme rady.

Hledáme chyby na všech a na všem okolo.

Leccos na nás leží jako balvan.

 

Prosíme, Hospodine, přijmi nás takové, jací jsme.

Slituj se nad námi.

Odval kameny, které nám stojí v cestě za tebou.

Dej nám vidět světlo, které padá z Kristova vítězství na cestu našich životů.

Dej nám odvahu, abychom byli živí se svým Pánem, abychom se za ním vydali na cestu.

Dopřej nám, abychom u jeho stolu prožili budoucnost jeho království.

Amen.

Slovo milosti: Přijměme slova žalmisty jako potěšení a povzbuzení: „Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí.“ Amen.

Eucharistická modlitba:

Bože náš, ty ses vzdal moci,

když jsi nám poslal svého Syna,

aby s námi sdílel náš život.

Narodil se jako chudý

daleko od vládců světa,

a poznal nedostatek.

Naučil nás Tebe chválit,

posadil se k našemu stolu

a pozval všechny lidi,

aby si rozdělili nový chléb.

Svým zaslíbením vyhlásil konec hladu

a konec krveprolití na tváři země.

 

Večer před svým utrpením

vzal chléb, vzdal díky, lámal jej

a dal jej svým učedníkům se slovy:

Vezměte, jezte, to je mé tělo,

které se za vás vydává.

Stejně vzal i kalich s vínem,

vzdal díky, podal jej svým učedníkům a řekl:

Toto je má krev, která se za vás prolévá.

Kdykoli budete z tohoto kalicha pít,

čiňte to na moji památku.

 

Pane, náš Otče, veď nás svým svatým Duchem,

ať nás chléb a víno z tohoto stolu

vede k přemýšlení o tvém Synu:

on rozdával chléb a víno a také sám sebe vydal.

Děkujeme, že z tvé ruky smíme přijímat stále nový život

a jít spolu s těmi, které jsi nám svěřil.

Pomoz nám i dnes podle svých sil činit to, co činil Kristus,

Tvůj Syn a náš Pán. Amen.

Apoštolské vyznání: Chceme se touto svátostí posilnit ve víře. Nejen sami pro sebe, nejen v jednotě církve Kristovy, ve společenství s křesťany všech generací a národů. Ale v jednotě se všemi, za kterými přišel Hospodin, Bůh Izraele ve svém Synu, aby jim nabídl život. Vyznejme nyní svoji víru, která nás ujišťuje o naději tohoto Božího navštívení:

Sbor: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, v svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen.

Píseň: Při vysluhování svaté večeře Páně Budeme společně zpívat píseň

397

Pozvání: Slavme dnes Kristův hod vesele. Zdálo se, že jsme sami a on že prohrál. Přišel k nám zpět a je s námi po všechny dny a právě nás znovu zve ke svému stolu, aby nás posílil na další cestu ujištěním, že jsme jeho, že nás má rád, odpouští nám a podarovává nás mocí své milosti. Nemusíme plakat tváří v tvář svým chybám a vinám. Všechno se změnilo. Bůh nás v Ježíši Kristu smířil se sebou.

Propouštění: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Jemu buď sláva na věky věků.

Amen.

Galatským 1:3-5

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2 Korintským 5:17

Píseň: 510

Ohlášky:

Přímluvná modlitba: Pane Bože, je toho mnoho, co Ti toužíme odevzdat, je toho mnoho, kde se cítíme bezradní.

Prosíme za ty, kdo se musí vyrovnávat s nemocí. Prosíme za nemocné i za jejich blízké. Prosíme za sebe, abychom dokázali být pomocí. Za to Tě, Pane, prosíme.

Prosíme za ty, kdo žijí život s jakýmkoliv handicapem. Prosíme za děti, které ve škole potřebují asistenta. Děkujeme za všechny, kdo se snaží jim i zákonně zajistit pomoc. Za to Tě, Pane, prosíme.

Prosíme, dávej nám všem sílu, abychom uměli povzbudit ty, kdo mají strach ze znovu narůstající pandemie. Za to Tě, Pane, prosíme.

Prosíme, dávej nám sílu být těmi, kdo Ti důvěřují, kdo důvěřují zvěsti Ježíše z Nazareta o Tvém království otevřeném pro všechny odstrčené. Prosíme za lidi, kteří nejsou vnímáni jako lidé, ale jako problém.

Prosíme, uč nás těšit se ze života, uč nás Ti za něj děkovat. Uč nás jej chránit. Za to Tě, Pane, prosíme.

Prosíme za náš sbor, prosíme, dávej nám sílu a fantazii, abychom vytvářeli společenství, kde by lidé byli přijímáni.

Pane, vyslyš naše tiché modlitby, ve kterých Ti chceme odevzdat své osobní díky a prosby.

Pane, vyslyš nás, když k Tobě voláme spolu se všemi, kdo touží po životě: „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.“

Poslání: A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. 1K 15,58

Požehnání: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti (Iz 41,10).

Píseň: 176