O nás Program Kontakt Fotogalerie Mapa Staršovstvo
Interiér Exteriér Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi a Říčanech
Banner

Uhříněves 19.12.2021 Lk 2,1-7 dětské (Jiří Ort)

odt download 

Uhříněves 19.12.2021

https://www.slavneobrazy.cz/brueghel-pieter-(st-)-scitani-v-betleme-ido-3620

Pozdrav: Milé děti, milé sestry a milí bratři, milí přátelé, vítám vás na našich společných bohoslužbách, kde se smíme společně těšit z naděje vánoční dobré zprávy, evangelia.

Introit: Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.

Izajáš 9:1

Píseň: 458 Velebme vždy s veselím

Modlitba: Pane Bože, máme trochu problémy se svými sliby. Skutečně máme dobrou vůli, když je dáváme, ale nedaří se nám je vždy dodržovat. Sami se zlobíme na druhé, že se na ně nedá spolehnout, že nestojí v slovu a přitom ani o nás se druzí lidé jen obtížně mohou opřít, jen obtížně na nás mohou založit své životy.

Zlobíme se a jsme smutní. A dnes Ti chceme poděkovat. Že se smíme opřít o Tvé Slovo, o Tvé zaslíbení. Že Tvé Slovo milosti v Ježíši z Nazareta, kterého jsi poslal, aby nám ukázal cestu k tobě, aby se stal naší cestou k Tobě, že toto Tvé Slovo platí a nic je nemůže zrušit nebo odvolat. Že neexistuje moc, která by je zrušila.

Děkujeme za to a chceme Ti dnes společně vzdávat chválu. Nejen tady v kostele v Uhříněvsi, ale i každý ve svém domově. Prosíme, buď nám přítomen v svém svatém Duchu, buď přítomen všem těm, kteří Tě dnes volají. Amen.

Čtení: Lk 1,26-38

Píseň: Zp 20

Text: Lk 2,1-7

Haleluja. Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Haleluja.

Žalmy 16:11

Děti, takový král, ten má velkou moc. Stačí mu vydat příkaz a všichni musí poslouchat. To dobře věděl i pan malíř, který namaloval obraz, který vidíme. On v Betlémě nikdy nebyl, a tak si ho představoval podle míst, která znal. A protože byl z Holandska 16. století, jeho představa byla takto krásně zachumelená.

Vzpomenete si, co přikázal král v tom našem vyprávění? On to tedy nebyl král, ale císař. Copak rozkázal? Rozhodl se, že chce vědět, kolik má poddaných. Víte, on to potřeboval vědět prostě proto, aby věděl, kolik z které části země může požadovat peněz. Kolik lidí mu má zaplatit daně. A tak tedy vydal rozkaz a najednou se všichni dali do pohybu – každý se měl hlásit tam, kde se narodil, aby to bylo pěkně přehledné. Vždyť to také rozkázal císař! Krásně to vystihl pan malíř! Najdete na obraze místo, kde výběrčí sčítají a zároveň i vybírají peníze?

A uprostřed všeho toho zmatku se odehrává příběh, o kterém jsme zpívali a který moc dobře známe. O těch, kdo se také musel vydat na cestu. Co o nich víme? Víme, že Marie čekala miminko, víme také, že o tom, že bude čekat miminko, se Marie dozvěděla od anděla – od Božího posla. To jsme zpívali. Honem si připomeneme, co jsme to vlastně zpívali. Podíváme, co Marii anděl vlastně řekl: »Dí anděl: „Jméno Ježíš bude mít! A jako David kdysi vlád‘, i on bude králem. A na trůnu stálém až na věky bude kralovat.“«

Taková důležitá zpráva. Děje se tu něco velikého – ale jakoby se to uprostřed všeho toho lidského shonu vlastně ztrácelo. A pan malíř to na svém obraze zdůraznil tím, že vlastně není jednoduché Josefa a Marii najít. Zvládnete to?

A to je děti skutečně divné – ukážeme si to: na jedné straně císař. Je mocný? Je, to dobře víme. A tenhle císař, jmenoval se Augustus, byl velice mocný. Vydával rozkazy a hýbal tak s lidmi po celém tehdy známém světě. A na druhé straně – kdo se má narodit? Poslouchali jste? Syn Nejvyššího a jeho království nebude konce. A přece – když císař vydal příkaz, tak se rodiče toho nenarozeného miminka, museli sebrat, jít poslušně do Betléma a úplně se nám mezi všemi těmi lidmi ztrácejí. Zvláštní. A my si o tom všichni zazpíváme.

Píseň: Zp 21 Šel Josef s Marií

Tak. Máme před sebou Betlém pana malíře. Máme před sebou Betlém, který jste vyrobili. Vidíme tu spoustu postav a postaviček. Koho všechno tam objevíte?

Prostě spousta lidí. A teď mi řekněte – vezmeme si třeba tyto dvě postavy – co myslíte, patří k sobě? Mají něco společného? Co by mohly mít společné? Mohly by, máte pravdu. A co tyto dvě? Také by mohly mít něco společného. Ale nemusely. A tak bychom mohli probírat jednu postavičku vedle druhé, všechny, které jste tak pěkně společně vybarvily.

Já se vám, děti, přiznám, že se mi na každém betlému líbí to veliké množství postav a postaviček. Každá patří jinam, každá má jiný životní příběh. Tak jako na obraze pana malíře. A to krásné na tom je, že vlastně nemusí mít společného vůbec nic. Až na jednu věc. Přišly byste na to, jakou věc mají společnou?

No ano – všechny ty postavy a postavičky přišly do Betléma. A vy nám teď pěkně zazpíváte, proč do toho Betléma přišly.

Píseň: Zp 22 Pojďte rychle k Betlému

To je moc důležitá věc – jakkoliv to miminko, co se narodilo v Betlémě, bylo úplně bezmocné, dokázalo přivést k sobě lidi, kteří by se jinak vůbec nepotkali. Myslíte, že by to uměl i mocný král?

No, uměl. Však jsme toho byli svědky. Císař Augustus vydal příkaz a už se všechno dalo do pohybu. Pan malíř dokonce do svého obrazu schoval znak Habsburků, kteří vládli v Holandsku a Holanďané je neměli ale vůbec rádi. Tak jako v Judsku neměli rádi císaře Augusta. Tak musíme přemýšlet dál, co bylo jinak.

Potkali se lidé, kteří by se jinak třeba ani nepotkali. Dobře. Co je tedy na tomto setkání zvláštní – víte, ono je hodně důležité, abychom na to přišli. V čem je ten zvláštní král mocnější, než sám císař Augustus. Ono je o tom celé vyprávění o Ježíšově životě, ale důležitou věc nám říká evangelista už ve vyprávění o Ježíšově narození.

Ano, každý mocný vladař může donutit lidi, aby se shromáždili na nějakém místě. Může je i donutit, aby mávali mávátky a třeba i křičeli „hurá“. Co ale zvládá pouze ten Boží vladař je, že lidé, kteří za ním přišli, jsou rádi spolu. Že se vzájemně nebojí, že si nezávidí, že mají radost, že i oni, spolu s ostatními mohou děkovat. To je zvláštní. To je veliký zázrak, že lidé mají radost, že jsou spolu. Je veliký zázrak věřit tomu, že to je možné.

A to lidem umožňuje právě ten Boží vladař Ježíš. To bezmocné miminko v jeslích. Protože přinesl ujištění, o kterém zpívali andělé a o kterém se máme ujišťovat navzájem i ujišťovat lidi kolem sebe: „Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ Amen.

Píseň: 493 Kampak to spěcháte, pastýřové?

Stromeček:

Píseň: 483 Slyš, jaká to libá píseň

Ohlášky:

Přímluvná modlitba: Pane Bože, děkujeme. Děkujeme za svědectví, které jsme směli slyšet a vidět. Děkujeme za svědectví o tom, že si nevybíráš podle lidských měřítek, za kým přicházíš, koho chceš povzbudit a potěšit. Chceme Ti dnes odevzdat všechny, o které máme starost, o kterých víme, že mají trápení a potřebují poznat naději vánočního poselství.

Prosíme za ty, kteří se o sebe nemohou postarat a trápí je to.

Prosíme za nemocné.

Prosíme za ty, kterým zemřel blízký člověk.

Prosíme za ty, kteří ztratili domov.

Prosíme za všechny, kteří nemají základní podmínky k životu.

Prosíme za ty, kteří mají starost o své děti.

Prosíme za rodiny, kde jsou vánoce chvílí smutku, protože podtrhují neporozumění.

Prosíme také za Tvoji církev. Prosíme, aby do všeho toho, co kolem sebe vidí, dokázala vstupovat slovem naděje i skutkem pomoci.

Prosíme za lidi, kteří prchají před válkou a bídou. Prosíme za ty, kdo se v naší společnosti ocitli v dluhové pasti. Prosíme za ty, kdo nedosáhnou na bydlení. Prosíme za všechny lidi na okraji.

Smiluj se nad námi všemi a pomáhej nám vidět a naslouchat a nalézat pomoc.

Vyslyš naši společnou modlitbu: „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.“

Poslání: Požehnán buď Hospodin. On nám dal své slovo, abychom jej poslouchali, on nám zaslíbil své království, abychom měli naději. Jděte spolu s druhými odvážně a s pokorou. Netrapte se. Radost z Hospodina bude vaší záštitou.

Požehnání: Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. 2Te 3,16

Píseň: 487 Přiblížil se vánoční čas