O nás Program Kontakt Fotogalerie Mapa Staršovstvo
Interiér Exteriér Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi a Říčanech
Banner

Uhříněves 9.1.2022 2Kr 4,38-44 dětské (Jiří Ort)

odt download 

Uhříněves 9.1.2022

Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, milí přátelé, všechny vás vítám na tomto setkání, kam jsme přišli, abychom se těšili ujištění o Boží přítomnosti v lidských příbězích.

Introit: Hlahol Hospodinu, celá země! Radostně služ Hospodinu! Vstupte před Jeho tvář s plesem! Ž 100,1n

Píseň: 115 (Ž 95) Bůh je náš Pán a král

Modlitba: Pane Bože, přicházíme za Tebou jako Tvoje děti. Přicházíme poděkovat, že máme za kým a kam přicházet, že smíme vědět, kde je náš domov. Děkujeme, že Tě smíme nazývat naším Otcem, děkujeme, že nás tento vztah přivádí za Tebou mezi ostatní lidi. Do společenství s těmi, které sis povolal a kteří tak smějí tvořit Tvoji církev.

Děkujeme, že se smíme v tomto společenství učit rozpoznávat nový prostor pro život – nejen pro nás, ale pro celé stvoření. Prostor, který se nám otevřel ve smrti a vzkříšení Tvého Syna a našeho Spasitele Ježíše Krista. Vyznáváme, že v tomto prostoru neumíme žít, že z něj utíkáme nebo jej zanášíme nepořádkem svých představ i představ tohoto světa. Ty to vidíš, vidíš i naši slabost, když nás voláš k nápravě. A místo odmítnutí za námi přicházíš, bereš za ruku a vedeš k sobě domů a učíš nás tu žít.

Za to všechno Ti chceme dnes zvlášť poděkovat. A poprosit za celou Tvoji církev, aby byla svědkem o Tvém soudu, který je tak nepochopitelně naplněn Tvoji milostí. Amen.

Čtení: Mt 2,1-12

Píseň: 395 Nám pomoz, Pane milý

Text: 2Kr 4,38-44

Haleluja. Buď požehnán Bůh Hospodin, Bůh Izraele; jedině on koná divy. Buď navěky požehnáno jeho slavné jméno, celou zemi nechť naplní jeho sláva! Haleluja. Ž 72,18n

Tak, děti, co si představíte, když je královský zámek zahalený černým suknem? Že si pro princeznu chce přijít drak. Nebo že princeznu i celé království začaruje zlá sudička. Máte pravdu. Ale co to znamená? Ano, určitě to není nic radostného, když princeznu odnese drak. Ale znamená to také, že celé království ztrácí budoucnost. A to nemusí být jenom v pohádkách. A může se to stát i jinými, než pohádkovými důvody. Mohli bychom říci, že se ve skutečném životě takový drak objevuje, ale má jinou podobu.

Co by mohlo být drakem, který bere budoucnost? Nemoci. Nenávist. Hlad. V Izraelském království, o kterém jsme četli, to byl hlad. Hladomor. Neúroda. To lidé dobře znali – úroda v Izraeli byla vázána na to, aby pršelo. Nebylo to jako v Egyptě, kde úrodu zajišťovala řeka Nil – když se rozvodnila, vynesla na břeh mnoho úrodného bahna, ze kterého pak vyrostlo obilí. (obr.) I dnes je mnoho zemí, mnoho oblastí na světě, kde je hlad. Způsobený nejen neúrodou, ale i válkami. Je možné něco změnit? Je možné to změnit pro všechny?

Co pomohlo v pohádkách? Objevil se princ. Objevil se záchrance, který zabil draka, osvobodil princeznu, vrátil budoucnost království. Ale co s hladomorem? Co s tím, když si lidé nerozumí a ani si nechtějí rozumět. Co s nenávistí a sobectvím?

K tomu si zazpíváme písničku, která vznikla za strašné války, která trvala celých 30 let a způsobila hladomor a mnoho neštěstí. Je stará skoro 400 let a stále má co říci.

Píseň: 38 Pán Bůh je síla má

A o tom vypráví náš příběh. Vypráví o proroku Elíšovi v Izraelském království. Prorok Elíša byl významný muž. Byl natolik významný a uznávaný, že měl svoje žáky. A dokonce mu naslouchali i králové. Ale to už by byl jiný příběh. Tak významným člověkem Eíša byl prostě proto, že dokázal rozpoznat Boží slovo. Dokázal rozpoznat, co Pán Bůh člověku nabízí i co od něj chce. Po jakých cestách chce, aby člověk chodil. Spolu s autorem písně vyznával: „Pán Bůh je síla má.“ˇ

V tom našem příběhu Elíšu najdeme obklopeného jeho žáky. A vidíme, že ani tak významnému muži a jeho žákům se nevyhnul hlad, který vládl v celé zemi. Dokonce to mohlo vypadnout špatně, když si jeden žák spletl jedlou rostlinu s rostlinou nejedlou.

A v tu chvíli se tam objeví člověk, který si Elíši velice váží. A přináší naději – první chléb, 20 žitných chlebů a také něco obilí z první úrody. Elíša a jeho žáci už nemusí mít strach, že se otráví, už nemusí hledat jedlé rostliny, aby se najedli. Pro ně období hladu skončilo.

Je to velká úleva. Je velká úleva, když už nebudou muset mít strach z budoucnosti. Mohou se radovat. Pohádkovými slovy bychom řekli – drak byl zabit, začíná nový život.

A my si proto zazpíváme radostnou píseň vděčnosti. A můžeme se přitom podívat na obrázek, který se k té písničce krásně hodí. (obr.)

Píseň: 174 Chvalte Pána

Ale – tady něco skřípe. Tady jsme na něco zapomněli. Ta písnička je hezká, úplně z ní cítíme tu radost, že se o nás Pán Bůh postaral. Ale – zůstal nám tady jeden problém, který není vyřešený. Elíšovi žáci se radují a děkují, ale pořád nám tady zbývá ten první obrázek, který jsme viděli. (obr.) Prostě – ne všichni lidé se mohou radovat. Co s tím?

Elíša řekl velice jednoduchou větu: „Dejte to lidu, ať jedí.“ A najednou si všimneme, že totéž Elíša řekl, když zbavil jedu polévku, kterou učedníci udělali. To neudělal jenom pro ně: „Nalévej lidu“.

Ale jde to? Skutečně může být všeho dost pro všechny? Děti, tato otázka nás trápí. I vás bude trápit a stejně tak jako my dospělí si s tím nebudete vědět rady. Ale Elíša vyřídil Boží vůli – jde to. Má to jít.

Děti, jsem moc rád, že tento příběh připadl na dnešní neděli. Na neděli, kdy tu ještě stále máme na stole Páně betlém. Kdy si stále připomínáme ten krásný vánoční příběh o narození Ježíše. A podívejte se, kolik je kolem toho narozeného miminka postav a postaviček.

O kterých z nich jsme dnes četli text z Matoušova evangelia? O králích, o mudrcích. Věděli byste, odkud Ti mudrci byli? V Bibli je napsáno, že byli od východu. Takže vlastně nic bližšího. My často vyprávíme, že byli až z daleké Mezopotámie, z Persie. Tam moudří lidé studovali hvězdy. Ale to důležité je, že ti mudrci přišli až z daleka. Že ta zpráva o narozeném Ježíši, kterého poslal Pán Bůh, aby pomohl všem lidem, se týkala a týká skutečně všech lidí. A že tak, jako stálo těm mudrcům za to vydat se až někam do maličkatého Betléma ke zcela neznámému dítěti aby tam nalezli toho, kterého poslal Hospodin, tak i my si máme všímat i těch, kteří jsou zcela mimo pozornost světa. I v nich se nám zjevuje Pán Bůh. I pro ně má platit ono Elíšovo slovo: „Dejte lidu, ať jedí“. Amen.

Píseň: 404 Buď vůle Tvá

Ohlášky:

Přímluvná modlitba: Pane Bože, náš Otče, je toho hodně, za co chceme děkovat. Ohlížíme se a děkujeme za všechny zázraky Tvé přítomnosti – v osobních vztazích, v rodinách, ve sborovém společenství a v církvi, ve svém okolí, ve společnosti.

Zároveň Ti to všechno chceme odevzdat a prosit Tě o Tvou přítomnost ve všem, co máme před sebou.

Odevzdáváme Ti vztahy, ve kterých žijeme. Prosíme Tě, abys nás proměňoval svým Duchem svatým a my tak dokázali naslouchat jeden druhému a nebyli na sebe zlí. Za to Tě, Pane, prosíme.

Odevzdáváme Ti sborové společenství, ve kterém žijeme. Prosíme, uč nás vytvářet prostředí, kde se lidé mohou hmatatelně setkat s nadějí evangelia. Aby náš sbor byl místem odpuštění a pomoci. Za to Tě, Pane, prosíme.

Prosíme za ty, o které máme starost. Prosíme za nemocné – v našich rodinách, v tomto sboru, mezi přáteli. Prosíme za ty, kteří jdou na operaci. Za ně Tě, Pane, prosíme.

Prosíme za ty, kdo mají strach z budoucnosti. Prosíme za ty, kdo se cítí nepřijati a nedokáží přijmout sami sebe. Prosíme, veď nás za nimi se slovem a skutkem povzbuzení. Za to Tě, Pane, prosíme.

Prosíme za naši společnost. Za to, abychom my, její občané, nevzdávali naději na její proměnu. Abychom nerezignovali na snahu vytvořit místo k životu, kde by vládla úcta k lidem na okraji, k menšinám, k různým náboženství, k přírodě. Za to Tě, Pane, prosíme.

Prosíme, abychom dokázali svědčit o Tvém přijetí v rozdělené společnosti. Prosíme, abys nás posiloval ve službě Tvému království. Za to Tě, Pane, prosíme.

Prosíme za celý svět, za celé Tvé stvoření. Za všechna místa, kde lidé žijí v chudobě a strachu z násilí. Dnes Tě zvlášť prosíme za situaci v Jemenu. Za ně Tě, Pane, prosíme.

Pane, moc Tě prosíme, povzbuzuj nás všechny ve víře. Uč nás volat k Tobě v důvěře, že Ty nám nasloucháš a jednáš v našich životech. Za to Tě, Pane, prosíme.

Vyslyš nás i v tuto chvíli, kdy k Tobě v tichosti i nahlas voláme své osobní prosby.

Voláme k Tobě se všemi, kteří touží po životě:

„Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.“

Píseň: 298 Pane Bože náš

Poslání: Ať vaše radost, vaše dílo i vaše slova vypráví o vaší naději a jsou zaslíbením toho, co přichází od Boha.

Požehnání: Ať vám milost dělá život krásným a bohatým před Boží tváří, láska ať vás provází a hřeje

a ať vás brání před chladem a mrazem lidské zloby

a Boží pravda ať vám svítí na cestu, když se moci chopí tma. Amen.

Píseň: 423 Svou sílu nám