O nás Program Kontakt Fotogalerie Mapa Staršovstvo
Interiér Exteriér Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi a Říčanech
Banner

9.3.2014 2S 12,1-9 bohoslužby s dětmi (Jiří Ort)

 

 

uloz.to/xcDudHTd/140309-001-mp3Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, milí přátelé, vítám vás všechny na společných bohoslužbách při první neděli postní ujištěním, že Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v Jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Amen.

 

Introit: Hospodin praví: Bude mě volat a já mu odpovím, v soužení s ním budu, ubráním ho a obdařím slávou. Ž 91,15

 

Píseň: 618

Modlitba: Pane Bože, přicházíme dnes za Tebou na počátku postního období. S vděčností, že si nás zveš, že nemusíme zůstat sami, že smíme naslouchat Tvému Slovu a nechat je na sebe působit. Že tu z Tvé milosti smíme poznávat Tvé cesty, které jsi pro nás připravil, že tu smíme poznávat sami sebe, uvědomovat si, kým jsme. Vyznáváme, že to není jednoduché – ani pro nás osobně, ani pro celou Tvoji církev. Vidíme, že selháváme a je nám to líto.

Děkujeme tak především, že na toto rozpoznávání, které bolí, nás nenecháváš samotné. Že jsi s námi. Že nám i dnes v příběhu krále Davida ukazuješ, jak moc Ti záleží na člověku. Prosíme, uč nás rozpoznávat tuto základní naději v Tvém Slově, posiluj důvěru svého lidu, abychom dokázali být pomocí a povzbuzením lidem kolem nás. Aby Tvůj lid byl nositelem Tvého světla pro tento svět.

Amen.

 

Čtení: 2S 12,1-6

Píseň: S96

Text: 2S 12,7-9

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

 

Tak, děti, já dnes začnu otázkou. Věděli byste, čím byl David, než se stal králem? Ano, byl pastýřem. A my si dnes znovu něco povíme o té pastýřské službě. Předem se vám přiznám, že obrázky i povídání nebude pouze o pastýřích v Palestině, tehdy Izraelském království, ale že bude také z míst, ve kterých žijeme my nebo je známe.

Podíváme se na první obrázek. Co na něm vidíme? Spoustu oveček. A s takovými ovečkami je starost. Pastýř musí najít místo, kde by se ovečky mohly napást. A také napít. Musí hlídat, aby se některá z oveček někam nezatoulala. O tom si ještě zazpíváme. A když už se zatoulá, tak se ji dobrý pastýř vydá hledat a dovede ji zpět ke stádu.

A dobrý pastýř musí také dávat pozor a bránit ovečky, když jim něco hrozí. A my zkusíme dát dohromady, co nebo kdo může ovečky ohrožovat. Věděli byste? Zkusíme se podívat na obrázky, které mám pro vás připravené. Na tomto obrázku je – (obr.) vlk. Toho tedy David neznal, vlci v té oblasti nežili. Ale kdo tam žil, byl – (obr.) medvěd. A kdo tam ještě žil a u nás ho uvidíte jenom v zoologické zahradě, byl – (obr.) lev. A určitě tam byli také lupiči, ti jsou všude, lupiči, kteří chtěli nějaké ovečky ukrást.

Ono tehdy ani dnes to neměl pastýř jednoduché. Když jsem hledal obrázky na internetu, našel jsem i fotografii pána, kterého napadl medvěd. Někde na Valašsku.

Takže – jaký musel být takový pastýř? Musel být statečný. A také musel mít své ovečky rád. Nemohlo mu být lhostejné, jak na tom jsou, jestli něco nepotřebují. A tokový byl i David. Byl dobrým pastýřem.

 

Píseň: Ovečka kudrnatá

 

A tento David, pastýř David se stal králem. Ona vám to byla docela změna. Podívejte se na domek, v jakém se tehdy bydlelo. A to byl David spíš zvyklý spát pod širákem u oveček. Nebo pod stanem. A teď vám promítnu několik fotografií. Na nich není Davidův královský palác, ale jedno ze sídel, které si nechal postavit prezident země, ve které žijí lidé velice skromně a chudě. Bývalý prezident Ukrajiny. Nechal si takové sídlo postavit, protože on byl přece prezident. Myslel si, že na to má právo. Že na všechno má právo.

To je hodně smutné. A nejsmutnější na tom je, že se to stalo Davidovi. Jeho palác byl skromnější než to, co jsme viděli na obrázcích. (obr.) Ale byl to palác a ne domek, v jakém vyrůstal. David byl také vynikající vojevůdce, porazil mnoho nepřátel. Vzpomenete si na jméno jednoho z nich? Pomohu vám obrázkem – (obr.) Goliáš. David byl také moudrý. Lidé si ho vážili, obdivovali ho – a najednou se vám stala taková věc. David přestal být pastýřem, už na to úplně zapomněl. Už byl jenom král, který si myslel, že může všechno.

Zalíbila se mu krásná žena – Betsabé. Davidovi nevadilo, že je vdaná. Nechal jejího manžela zabít a milou Betsabé si vzal za manželku. Byl přece král. Byl přece vládce. A vládcové jsou přesvědčení, že mohou všechno.

 

Píseň: S143

 

Je to hodně smutné. Tak jsme Davida obdivovali, tak jsme si ho vážili. Tak jsme ho měli rádi. Je ještě možné ho zachránit? Nebo už s ním Pán Bůh přestane počítat a znovu si najde jiného krále?

Pan Bůh s Davidem počítat nepřestal. Udělal ještě pokus. Poslal za králem Davidem proroka. Víte, kdo to byl prorok? To nebyl člověk, který by uměl předpovídat budoucnost. Byl to někdo, kdo vyřizoval Boží vůli. Který přicházel za lidmi, aby je povzbuzoval nebo napomínal Božím slovem. U některých proroků jsou jejich slova zapsaná a my si je dodnes můžeme přečíst. Tak jako slova proroka Nátana, který přišel za králem Davidem.

Jak jen ale Davida zachránit? Jak s ním zatřást? Prorok Nátan to udělal velice chytře – svým příběhem nenápadně zkusil v Davidovi probudit vzpomínku na to, že byl kdysi pastýřem. (obr. - ovečka)

Jeden muž měl jednu jedinou ovečku. Moc hezky se o ni staral. Jiný muž měl mnoho ovcí, celé velké stádo. Ale když k němu přišla návštěva, nechtěl kvůli ní zabít žádnou ze svých ovcí, a tak vzal ovečku tomu chudákovi, zabil ji a připravil z ní hostinu. Co s takovým člověkem, králi Davide? Nepřipomíná ti lupiče, proti kterým jsi kdysi chránil své stádo?“

A král David se rozzlobil. Na toho bohatého člověka. David ještě nebyl ztracený. A když mu prorok Nátan ukázal, že on, David, se zachoval ve své roli krále úplně stejně jako ten bohatý člověk, David byl nešťastný, plakal a úplně se změnil. Znovu v něm Pán Bůh probudil pastýře, na kterého David už skoro zapomněl. Znovu v něm probudil člověka, kvůli kterému si ho vybral jako krále svého lidu.

A my z toho můžeme mít radost i dnes. Radost z toho, že si nás Pán Bůh vede po svých cestách. Že na nás nezapomíná ani tehdy, když zabloudíme jako král David. A že také všichni chudáci, kterým ti mocní ubližují, smějí vědět, že mají u Pána Boha zastání. Amen.

 

Píseň: S176

 

Ohlášky:

 

Přímluvná modlitba: Pane Bože, máme radost z toho, že Ti smíme patřit my i naši blízcí. Máme radost z toho, že se smíme ztišit a ptát se, po jaké cestě máme jít. Děkujeme, že si nás k sobě voláš, když se ptát přestaneme a bloudíme. Děkujeme, že na začátku postního období se smíme dozvídat, že nic a nikdo nemá nad lidským životem větší moc než Tvoje láska.

Pane, vyznáváme, že je nám úzko z toho, jak mocní tohoto světa zneužívají toho, čím vládnou. Právě v den výročí vyvraždění tisíců českých židovských občanů v Osvětimi se rozhlížíme kolem sebe a prosíme o pomoc. Moc prosíme za lidi na Ukrajině. Za lidi v Sýrii. Za lidi v Jižním Súdánu. Za lidi v Afgánistánu a na všech místech, kde vládne nenávist podněcovaná touhou po moci.

Pane, prosíme za všechny slabé, kteří jen obtížně mohou ovlivňovat dění ve společnosti, ve které žijí. Prosíme za seniory, prosíme za děti, které vycházejí z dětských domovů, už nikoho nezajímají a netuší, jak žít, prosíme za lidi z nejrůznějších minorit, prosíme za lidi s postižením.

Pane, prosíme za stvoření, které se tak obtížně může bránit lidské agresi.

Prosíme za vztahy v rodinách, prosíme o naději pro tam, kde už naděje mizí.

Pane, prosíme za Tvou církev. Prosíme za náš sbor. Abychom dokázali jít v naději evangelia a svědčit o Tvé lásce a milosti.

Pane, prosíme za Hanku a Toničku. Moc Tě prosíme o pomoc pro ně i pro jejich rodiny.

 

Pane, v tichosti Ti odevzdáváme své díky a prosby.

 

Voláme k Tobě jako Tvé děti: „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.“

 

 

Poslání: Jděte nyní a slovem i skutkem uvádějte ve známost evangelium a dělejte si starost o spravedlnost, lásku a pokoj.

Jděte v naději setkání s Ježíšem Kristem mezi nejmenšími z našich bratrů a sester

a žijte v naději Božího navštívení.

 

Požehnání: Hospodin ti požehnej a opatruj tě. Hospodin rozjasni nad tebou svou tvář a buď ti milostiv. Hospodin obrať k tobě svou tvář a obdař tě pokojem. Nu 6,24-26

 

Píseň: 168