O nás Program Kontakt Fotogalerie Mapa Staršovstvo
Interiér Exteriér Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi a Říčanech
Banner

27.7.2014 Mk 1,1-11 křest Anežky a Alžběty (Jiří Ort)

uloz.to/xRUgfkEa/140727-001-mp3

 

Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na dnešních bohoslužbách, při kterých se smíme těšit ze křtu Anežky a Bětky.

Introit: Hospodin je síla svého lidu, spásná záštita svého pomazaného.

Ž 28,8

Píseň: 613

Modlitba: Pane Bože, dnes přicházíme a srdce nám přetéká vděčností. Znovu jsme si směli uvědomit, znovu jsme se směli setkat s Tvým zázrakem. Zázrakem daru života, zázrakem vyznání, že to Ty nový život dáváš.

Děkujeme, že Anežku a Bětku i nás všechny provázíš a ujišťuješ nás o své přítomnosti ve svědectví o Tvém lidu, ale především ve svědectví o Ježíši z Nazareta, našem Spasiteli. Děkujeme, že i Anežka s Bětkou budou smět ve společenství Tvé církve naslouchat vyprávění o tom, že Ježíš nabízel život všem lidem, že přicházel jak za chudými, tak bohatými, za moudrými i nerozumnými. Že budou smět poznávat Ježíšovu cestu za člověkem i pro člověka.

Prosíme otevírej jim i nám zázrak kříže a Vzkříšení. Abychom se všichni společně učili žít ve světle víry, naděje a lásky, kterou nám nabízíš.

Amen.

 

Čtení: Mk 1,1-11

Píseň: 442

 

Představení křtěného: Milé sestry a milí bratři, členové církve Kristovy a tohoto jejího sboru v Uhříněvsi, manželé Magdalena a Jan Růžkovi požádali o křest pro své dcery Anežku a Alžbětu. Staršovstvo se křtem rádo souhlasí. Anežčinými kmotry jsou Michal Růžek a Anna Růžková. Kmotry Alžběty jsou Ilona Slavíčková a Martin Dušek.

Prosím vás, abyste předstoupili.

 

Slova ustanovení: Slyšme slova ustanovení křtu. Pán Ježíš Kristus i nám říká: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zem. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“

 

 

Slovo o křtu: Ke křtu patří veřejné vyznání víry. Vyznáváme Boha, dárce života, který se nám dal poznat v Ježíši Kristu. V jeho svědectví o Božím království, o cestě lásky, odpuštění a smíření, o cestě naděje pro nás, i pro celé stvoření. Vyznáváme, že Jeho je všechno, co jsme a co máme. Vyznáváme také všechnu svoji nedověru, nedostatek naděje právě v Boží budoucnost v tomto světě. Vyznáváme, že neumíme předávat Boží milost v Ježíši Kristu druhým lidem. Ale zároveň víme, že nás Boží láska osvobozuje. Že ve vzkříšení Ježíše z Nazareta smíme vidět budoucnost pro skutečný život svůj i tohoto světa. Vyznáváme, že v tom máme oporu, Ducha svatého, který nám dává sílu k poslušnosti a odvaze a otevírá nám výhled přes hranice člověka, přes hranice smrti.

Dnes chceme vyznat, že tato naděje, tento výhled platí i pro Alžbětu a Anežku. O tom nás jejich křest ujišťuje. Mnoho bude záležet na rodině, na kmotrech, na sboru, zda se Alžbětě a Anežce tato skutečnost stane základní pravdou života.


 

Křestní vyznání: Milá Magdaleno, milý Jane, milé kmotry a kmotři, nyní vyznejte spolu s tímto shromážděním víru v Boha Otce, Syna i Ducha svatého, víru v základní naději, kterou spolu všichni máme a ve kterou budou dnes pokřtěny Alžběta a Anežka. Učiňme to slovy Apoštolského vyznání víry, které spojuje křesťany všech dob a církví:


 

Apoštolské vyznání víry:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, v svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen.

 

Otázka rodičům, kmotrám a kmotrům: Vyznali jste spolu s námi křesťanskou víru. Ptám se vás, zda si na jejím základě přejete, aby Alžběta a Anežka byly pokřtěna v Krista. Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano.

Zároveň se vás ptám, chcete-li se snažit podávat Alžbětě a Anežce svědectví, že život dostáváme jako vzácný Boží dar a Ježíš Kristus je jeho Pánem – v životě i ve smrti? Chcete-li, odpovězte: Ano, s pomocí Boží.

Toužíte, aby Kristus Alžbětu a Anežku připojil ve křtu do společenství své církve? Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano, toužíme.


 

Otázka kmotrům Alžběty: Milí Ilono a Martine, Magdalena a Jan vás přizvali ke svědecké a strážné službě pro Alžbětu. Ptám se vás proto: Přijímáte tuto službu? Jestliže přijímáte, odpovězte: Ano, s pomocí Boží.


 

Otázka kmotrům Anežky: Milí Anno a Michale, Magdalena a Jan vás přizvali ke svědecké a strážné službě pro Anežku. Ptám se vás proto: Přijímáte tuto službu? Jestliže přijímáte, odpovězte: Ano, s pomocí Boží.


 

Otázka sboru: Sestry a bratři, chcete být společně v tomto společenství svědectvím o Boží milosti a lásce Alžbětě, Anežce i celé jejich rodině? Chcete-li, odpovězte: Ano.


 

Křestní akt: Pán Ježíš Kristus praví: Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.

 

Alžběto, křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.

Anežko, křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.

 

Požehnání křtěnému: Boží požehnání spočiň na tobě a zůstaň s tebou navždy. Amen.

 

Přivítání do sboru Magdaleně i Elišce a Bětce s Anežkou. Předat křestní svíce a potvrzení o křtu.

 

Modlitba po křtu: Pane Bože, děkujeme za Anežku, děkujeme za Alžbětu. Děkujeme za jejich sestru Elišku, ze jejich rodiče a kmotra a moc Tě prosíme, abys je provázel svým požehnáním.

Prosíme také za tento sbor, za částku Tvého lidu. Prosíme, abys nám pomáhal být svědectvím o Tvé lásce nejen pro Anežku a Bětku a jejich rodinu, ale také dětem tohoto sboru, jeden druhému a lidem kolem nás. Amen.

 

Píseň: 459

 

Text: Iz 60,20a; 61,1a

Haleluja. Vrcholem radosti je být s tebou, Hospodine, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Haleluja. Ž 16,11b

 

Jsme na začátku. O tom mluví náš text z Markova evangelia. A zřetelně jsou na začátku i Anežka s Bětkou. Ony starozákonní texty, které jsme slyšeli, jim právě na začátku života vybrali jejich rodiče.

Vybrali je krásně a otevřeli před námi všemi zásadní životní otázky i naději Boží odpovědi. Oba starozákonní texty jsou z třetí části knihy proroka Izajáše – z tzv. Tritoizajáše. A právě tato část nám dnes může mnoho co říci. Je psána v období, kdy už se do Judska vrátila část deportovaného lidu, díky výnosu krále Kýra. Naprosto logicky musela přijít euforie, protože kdo by si jen pomyslel, že ony vize Deuteroizajáše mohou být naplněny. A vlastně naplněny tak rychle.

Ona deuteroizajášovská zaslíbení by vůbec nebyla špatnými texty pro Anežku s Bětkou. Stačilo by sáhnout o pár kapitol do zadu a mohli jsme tu slyšet ujištění, že Pán Bůh má v ruce lidské dějiny a že si používá i mocné vladaře pro své dílo s člověkem. Ale vy jste, Magdaleno a Honzo, sáhli po textech z 60. a 61. kapitoly. A tam už je otázka komplikovanější. Tam už je totiž v podtextu veliké zklamání. Jak to, že to nezafungovalo tak, jak si to všichni malovali? Jak to, že ten domov, na který se těšili, nebyl takový, jak si představovali? Jak to, že Pán Bůh nezafungoval tak, jak si to představovali?

Klasická otázka. Klasický problém, že ve víře nezvládáme „dynamiku života“. Že bychom si představovali, že když už se obracíme na Pána Boha, tak by to mělo fungovat po našem. Člověku se vskutku vnucuje ona známá věta o náboženství a berličkách. Ale tyto touhy a tyto pochybnosti se prostě objevují. Protože život je prostě reálný, život prostě dynamiku má, ať už se nám to líbí nebo nelíbí. A my se s ní musíme vyrovnávat. Musíme se učit žít skutečný život ve skutečné víře v živého Boha. Jsem vám, Magdaleno a Jane, moc vděčný za texty, které jste pro Anežku a Bětku vybrali.

Naučit se žít. Naučit žít. To je přesně to, co se snaží rodiče naučit své děti. A to je i důvodem výběru dnešních textů. Jako odpověď na mnohé otázky, se kterými se ve svých životech setkají Anežka a Bětka, jako průvodní list, jako světlo na cestu.

Tvé slunce nikdy nezapadne, tvůj měsíc nebude ubývat, neboť Hospodin ti bude světlem věčným.“

Tato slova v souvislosti se situací příjemců nejsou jakýmsi laciným ujištěním. Ano, na první pohled tak vypadají. Ale ony mají spíše blízko k vyznání Joba: „Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem.“ Toto je vyznání toho, který se dostal na hranici, neví, jak dál a přece vyznává svou hlubokou víru. Toto ujištění, taková jistota je tu nabízena Bětce s Anežkou.

Onen druhý text - „Duch Panovníka Hospodina je nade mnou“ - můžeme také vnímat jako takové ujištění. Ale vzhledem k navazujícím slovům si uvědomujeme, že nás vede dál. „Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje.“ Ten, který vyznává, že Duch Boží je nad ním, je zároveň tím, kdo se dává do služeb Hospodinu, svému Bohu. A přináší tak povzbuzení, naději těm, kteří je potřebují. Je to slovo ujištění, ale zároveň náročný úkol, který před námi tento text otevírá. Boží společenství i Boží člověk má vidět všechny ty, o který čteme v 61. kapitole. Má je vidět a má jim být nablízku tak, jako je jemu nablízku Hospodin.

A právě tento druhý text ukazuje cestu k textům novozákonním. K jasnému obrazu, který nám ukazuje, jakým způsobem za námi Pán Bůh přichází, jakým způsobem je nám nablízku. Jakoby si ony Izajášovy texty předávaly štafetový kolík s naším novozákonním textem z Markova evangelia. I v úvodu Markova evangelia máme před očima dynamiku života. Vidíme jasné pojmenování problému – zdaleka ne vše je v životě dobré a musí se to řešit. A to nikoliv výměnou Boha, který nevyhovuje našim představám, ale změnou člověka. To mohutně zvěstoval Jan Křtitel.

Ale to, co nás na našem dnešním novozákonním textu nejvíce zajímá právě dnes, je vlastně skutečnost, která v Markově evangeliu je zřetelně popsání, ale není vlastně nijak zdůrazněna. Ježíš z Nazareta přichází v onom davu lidí s jejich bolestmi a touhami, aby se spolu se všemi těmi lidmi nechal pokřtít. Ježíš doprovází všechny ty, kdo se touží naučit žít. Ten Ježíš, který tu ukazuje Boží vůli jak Boží syn.

Toto ujištění je vyvrcholením našich dnešních textů. Vyvrcholením, které ukazuje smysl křtu Anežky a Bětky, ze kterého máme takovou radost. Křtu ve jméno Ježíše Krista, který bude doprovázet Anežku, Bětku, Elišku, celou jejich rodinu i každého z nás. Vždyť Ježíš z Nazareta, ten ukřižovaný a vzkříšený je tím světlem věčným, které nás nenechá zabloudit. Amen.

 

Píseň: 639

 

Ohlášky:

 

Přímluvná modlitba: Pane, dnes Ti chceme uprostřed naší radosti odevzdat všechny ty, kdo se trápí.

Dnes, kdy jsme slyšeli o tom, že život má z Boží milosti budoucnost, myslíme na ty, kdo smysl života nevidí. Kdo jsou pod tlakem těžké životní situace a nevidí z ní cestu ven. Moc Tě prosíme, uč nás přinášet povzbuzení, uč nás předávat slovo Tvé naděje. Za to Tě, Pane, prosíme.

Pane, otevíráš před námi krásy svého stvoření, nabízíš dar života, nabízíš vztahy mezi lidmi a my lidé stále váháme, zda na nás nezapomínáš. Moc Tě prosíme, uč nás vděčnosti a důvěře. Za to Tě, Pane, prosíme.

Pane, vyznáváme, že spolu s lidmi kolem nás jsme vyděšení z eskalace násilí na všech možných místech světa. V Gaze, na Ukrajině, v Sýrii, ve Středoafrické republice. A na dalších a dalších místech. Pane, vyznáváme, že ztrácíme naději, že by smíření mohlo zvítězit. Prosíme o posílení všech, kdo se o smíření snaží. Prosíme, opatruj ty, kdo navzdory vzájemné nenávisti vidí člověka i tam, kde druzí vidí jenom nepřátele. Za to Tě, Pane, prosíme.

Pane, prosíme za Tvou církev. Aby nepřidávala rozdělení a nesnášenlivost, ale aby v pokoře naslouchala Tvému slovu o lásce, jak je přinesl Tvůj Syn a náš Spasitel Ježíš z Nazareta.

Pane, moc Tě prosíme za unesené dívky v Nigérii i za Hanku s Toničkou unesené v Pákistánu. Prosíme i za jejich rodiny. Prosíme, posiluj je a potěšuj. Za to Tě, Pane, prosíme.

 

Vyslyš nyní, prosíme, naše tiché díky a prosby.

 

Voláme k Tobě spolu s celým Tvým lidem jako Tvé děti: „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.“

 

Poslání: Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.

1J 4:16

Požehnání: Ať vám milost dělá život krásným a bohatým před Boží tváří, láska ať vás provází a hřeje

a ať vás brání před chladem a mrazem lidské zloby

a Boží pravda ať vám svítí na cestu, když se moci chopí tma. Amen.

 

Píseň: 171