O nás Program Kontakt Fotogalerie Mapa Staršovstvo
Interiér Exteriér Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi a Říčanech
Banner

Uhříněves 10.1.2016 Mt 2,1-12 (Jiří Ort) bohoslužby s dětmi

Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, milí přátelé, vítám vás na bohoslužbách, ke kterým jsme byli pozváni z Boží milosti.

Introit: Hle, nyní přichází Panovník Hospodin a v jeho ruce je království a moc a sláva. Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému Synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva. (Iz 40,10; Ž 72,ln)

Píseň: 616 Chvalte Pána

Modlitba: Pane, děkujeme za radost z nového dne. Děkujeme, že jsme směli přijít do tohoto shromáždění a těšit se z toho, že jsme tu spolu. Děkujeme, že se tu smíme učit děkovat za dary, které dostáváme, děkujeme, že se smíme učit důvěře, že se z Tvé milosti smíme těšit na to, co nás čeká.

Ale především Ti chceme dnes poděkovat za to, že si dnes smíme připomínat příběh o narození Ježíše z Nazareta. Že se dnes znovu budeme učit poznávat, že Ty přicházíš pomoci každému, kdo to potřebuje. A že Tvá pomoc je velice často neokázalá, skrytá jako je nenápadný a neokázalý Betlém vedle Jeruzaléma.

Chceme Tě moc poprosit, abys nás učil tuto Tvoji pomoc rozpoznávat a svědčit o ní všem, kdo o ní potřebují slyšet. Amen.

 

Pěvecký sbor

 

Čtení: Mt 2,1-12

Píseň: S 28 Celé věky čekaly

Text: Mt 2,11

Haleluja. Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit. Haleluja. Ž 72,11

 

Děti, chci se vás na něco zeptat. Vrátíme se trochu k pohádkám. Jednu pěknou vám povím. I když jenom kousek – a jestli budete umět mi s tím vyprávěním pomoct.

Bylo jedno království. A když to bylo království, tak tam byl – král, byla tam i – královna. A když je v království král a je v něm i královna, tak tam byla i princezna. To je velká radost – a mělo radost celé království. To tak je. V království je radost, když jsou král a královna spokojení, když se má princeznička k světu.

Tak budeme pokračovat. Jakpak ta pohádka je dál. Když princeznička vyrostla, najednou se všechno pokazilo. A když se v pohádce něco pokazí, když se objeví něco zlého, tak se to objeví jako – drak. Tak jsme si to spolu vyprávěli v pátek na setkání maminek s dětmi. A najednou je všechno jinak. Najednou jsou smutní král i královna. Samozřejmě i princezna. Najednou je smutné celé království, všichni mají strach.

On totiž takový drak má velikou sílu. A vypadá strašlivě. Některý má dokonce víc hlav. To všechno si lidé vyprávěli, protože drak byl skutečně ztělesněním něčeho nepřemožitelného, něčeho moc zlého.

A teď mi, děti, řekněte, kdo by se měl v pohádce objevit, aby se všechno dalo do pořádku. Princ. Rytíř. Ten, který se nebojí draka, který je nejen hodný, ale také silný a statečný.

 

Píseň: S 372 Víru nám dej

 

Pročpak si to vlastně povídáme? Ještě jsem dal na dnešní neděli tento betlém, který jste vyráběli. Pojďte dopředu a pěkně mi řekněte, co a kdo na tom betlémě je. …

My si dnes zvlášť budeme vyprávět o třech mudrcích. O těch jsme hráli i ve vánoční hře. Pamatujete si je trochu? V té hře to byli trochu legrační pánové, ale evangelista Matouš o nich vypráví proto, že mudrc od východu – to byl někdo, kdo něco znamenal. Byl to moudrý člověk, který rozuměl mnoha věcem. Viděl možná lépe než ostatní, co se dělo dobrého, viděl možná lépe než ostatní, když se dělo něco zlého. I dnes je mnoho moudrých lidí, kteří to vidí. Ale stejně jako ti tři mudrci, o kterých si vyprávíme, nevědí, jak přemoci všechno zlé, co se kolem nás děje.

Ale ti naši tři mudrci se dozvěděli, že se narodil král Židů. Oni ti Židé byli vlastně jen malé královstvíčko, ale naši mudrci byli přesvědčení, že ten král bude velice mocným králem. Třeba to bude ten, který dokáže přemoci všechno zlé, co v pohádkách představuje drak. Třeba to bude takový hodný, silný a statečný rytíř, na kterého si nikdo zlý nepřijde.

A tak šli. Chci se zeptat, jestli byste věděli, jak to, že nezabloudili. Ano, vedla je hvězda.

A dovedla je až do Jeruzaléma ke králi Herodovi. A to vám byl mizera. Zlý člověk. A ti naši mudrci jakoby to nepoznali. Všechno mu o tom narozeném králi pověděli. Král Herodes se snažil seč mohl, aby je přesvědčil, že je hodným člověkem a že se chce novému králi také poklonit. Myslíte, že to skutečně chtěl udělat?

Skutečně nechtěl. Ale to už mudrci pokračovali v cestě až do Betléma. A my je ještě chvilku necháme putovat a zazpíváme si písničku.

 

Píseň: 7 Ať jen svítí

 

Řekněte mi, kam mudrcové došli? Do Betléma. Ne do královského paláce. Ne uprostřed vojska. U narozeného dítěte byla jeho maminka a tatínek. Nikdo jiný. Ale mudrci přesto dali dítěti dary. Uvěřili hvězdě. Uvěřili božímu hlasu, že to je skutečně ten narozený král Židů. Byli to mudrcové, byli to moudří lidé.

Jenže – ono je to zvláštní. Z toho miminka nevyrostl princ ani rytíř. Jeho příběh byl zvláštní – zlo přemáhal jinak než rytíř zlého draka. Nepřemáhal mečem. A lidé se dodnes učí rozpoznávat, ke komu ta vánoční hvězda mudrce přivedla. Dodnes se od mudrců učíme, že skutečně tomu dítěti Ježíši máme důvěřovat a předat mu dary.

Není to jednoduché. Pořád si spíš představujeme ty prince a rytíře. Proto si připomínáme vánoční příběh každý rok. Proto si zpíváme písně – dnes náš pěvecký sbor zpívá staré písně, které si lidé už dávno zpívali, aby si všechno připomněli. Proto vyrábíme betlémy. Proto si vyprávíme, co Ježíš všechno dělal a říkal. Abychom se stejně jako ti mudrci naučili rozpoznávat, koho to kvůli nám Pán Bůh poslal na svět. Toho krále Židů narozeného v Betlémě. Amen.

 

Píseň: S 133 Vánoční

 

Ohlášky:

Přímluvná modlitba: Pane Bože, děkujeme za Tvé Slovo. Děkujeme za povzbuzení. Děkujeme za své blízké. A zároveň Ti chceme odevzdat všechny ty, kteří se nemohou těšit ze života tak, jako my.

Prosíme za nemocné. Prosíme za Evu Kočovou a její rodinu. Prosíme za Jiřího Marvána. Prosíme za Editu Lhotovou. Za ně všechny Tě, Pane, prosíme.

Prosíme za děti bez rodin. Prosíme za děti, které už jako malé zažívají odmítnutí okolí. Prosíme za děti, které vyrůstají v nouzi. Za ně Tě, Pane, prosíme.

Prosíme za všechny, kdo trpí depresemi. Prosíme za všechny, kdo mají ze života strach. Prosíme, abys nám dával sílu a vynalézavost a vytrvalost ujišťovat o Tvé nabídce života. Za to Tě, Pane, prosíme.

Pane, myslíme na ty, kdo hledají práci. Myslíme na ty, kdo se obtížně zařazují do způsobu života majoritní společnosti. Prosíme za lidi bez domova. Za ně všechny Tě, Pane, prosíme.

Pane, jsme smutní a rozzlobení z událostí v Kolíně nad Rýnem a jiných, nejen německých, městech. Je nám líto obětí a zároveň jsme nešťastní z toho, že napadení žen v těchto městech způsobilo přiživení strachu a nenávisti vůči uprchlíkům. Prosíme za napadené ženy. Prosíme za statisíce uprchlíků, který desítky jednotlivců ničí budoucnost. Za ně Tě, Pane, prosíme.

Prosíme za všechny, kdo se snaží být pomocí druhým lidem. Prosíme za všechny, kdo v této snaze naráží na odmítnutí. Prosíme, posiluj tyto lidi, posiluj i nás, abychom dokázali být povzbuzením. Za to Tě, Pane, prosíme.

 

Pane, prosíme, vyslyš naše tiché prosby a díky.

 

Pane, voláme k Tobě spolu se všemi, kdo hledají naději pro život v tomto světě: „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.“

 

Pěvecký sbor

 

Poslání: Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. Ga 5,22n.25

 

Požehnání: Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. Amen. 2K 13,13

 

 

Píseň: 487 Amen, Otče, rač to dáti