O nás Program Kontakt Fotogalerie Mapa Staršovstvo
Interiér Exteriér Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi a Říčanech
Banner

Uhříněves 9.10.2016 1S 11 (Jiří Ort) dětské bohoslužby

Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás všechny ve shromáždění, do kterého jsme směli přijít z Boží milosti.

Introit: Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mých bude znít vždy jeho chvála.

Píseň: 406

Ř 440, 192

Modlitba: Pane Bože, radujeme se z dnešního dne. Radujeme se, že jsme spolu, že k Tobě přicházíme ze všech generací a můžeme přijímat tuto chvíli jako veliký dar. Něco, na co se můžeme těšit a z čeho můžeme čerpat sílu do dalších dní.

Děkujeme, že nás bereš za ruku a ukazuješ nám základy života, na kterých se dá stavět. Děkujeme za všechny příběhy biblických svědků, které můžeme spolu s nimi prožívat a učit se. Učit se cestě k Tobě a k druhému člověku.

Moc Tě prosíme, abys nás provázel. Abys provázel všechny, kdo se snaží přijmout Tvé pozvání k budování Tvého království. Amen.

 

Čtení: 1S 11

Píseň: S 261 Pomoz mi, můj Pane

Text: Iz 28,16-17a

Haleluja. Klaním se ti před tvým svatým chrámem, Hospodine, tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost; svou řeč jsi vyvýšil nad každé své jméno. Haleluja. Ž 138,2

 

V nedělní škole jste si vyprávěli, že Saul se stal králem. A taky o tom, že ne všichni z toho měli radost. Že se jim Saul zdál jako král příliš obyčejný. A tak se na to království těšili! Tak moc si přáli krále, který by byl mocný a slavný a všichni by jim ho záviděli. Ale tenhle král Saul – představte si - on neměl žádný palác. On se vrátil po svém pomazání králem domů, bydlel ve stejném domě a dělal práci, kterou dělal i před tím. Prostě sedlačil. Oral, sil, sklízel. Tak se přece nemá chovat král! Tak nemá vypadat království! A tak se lidé zlobili a pomlouvali svého krále.

Jak tedy má vypadat správný král? Jak má vypadat království, ve kterém bychom chtěli žít? Kam bychom chtěli patřit? Které bychom chtěli stavět?

Ukážu vám obrázek. Ono není úplně jasné, co na něm je. Je to roh domu, jaké se stavěli a někde i stále staví v místech, kde kdysi bylo Saulovo království. Když se dobře podíváte, tak ten největší kus je kámen. Ty ostatní byly velice často cihly, kterým se říkalo vepřovice. Z hlíny a slámy. A pak jsou tam ještě i menší kameny. Ale ten velký kámen, ten je moc důležitý. Od něj se vše odměřovalo, ten určoval celý dům. Také dům chránil – vyčuhoval do cesty tak, že když jel kolem vůz a narazil kolem do domu, nenarazil do cihel, které nebyly tak pevné, ale do kamene, který náraz vydržel. A tomuto kameni se říkalo kámen úhelný.

Tak jaký zvolit kámen, aby se nám naše stavba podařila? Jaký kámen měli použít při stavbě království Božího lidu, jehož králem byl Saul?

 

Píseň: S 140 Široká brána

 

Jakpak to tedy je s královstvím? S místem, kde žijí lidé. Jaké království chtěli lidé doby Saulovy a jaká chceme my dnes. Jakého chtěli krále a jaké vládce chceme my dnes. Jak chtěli stavět dům svého království oni a jak my dnes?

Chtěli krále. Mysleli si, že král bude tím, který určí království. Že bude tím kamenem úhelným. A najednou viděli svého krále Saula, který pracoval na poli. Který byl králem bez okázalého dvora, bez velkého vojska. To král Náchaš Amónský byl jiný. Slyšeli jsme, že sebral vojsko a zaútočil na město Jábeš, které mu nepatřilo. Vysmíval se, křičel, pouštěl hrůzu, lidé z něj měli strach. Chtěl z nich udělat otroky. To byl přece král! Takového krále chtěli i ti, kterým se nelíbil Saul. Chtěli krále, který by vzbuzoval strach, chtěli žít království, které by bylo mocné, všichni by se ho báli a oni si v něm mohli žít v klidu a bezpečí. Chtěli by krále, který by byl jako král Náchaš Amónský. Ten by to všechno dokázal. Ten by byl kamenem úhelným jedna radost. Mnoha lidem se líbil takový král. Tehdy i dnes.

A teď tu najednou král Náchaš Amónský je a pouští hrůzu. Jak to dopadne? Je skutečně takový král a takové království všemocné? Je možné se ubránit lidem jako je král Náchaš? Nebo se musíme stát stejnými lidmi jako on, abychom se ubránili?

Král Saul povolal do boje celý Izrael. Ne proto, aby dobyl slavných vítězství, ale proto, že jedno město potřebovalo pomoct a všichni plakali, protože nevěděli, jestli je pomoc možná. Král Saul nevěděl, jestli dokáže pomoct, ale nad tím nepřemýšlel. Byli tu lidé, kteří byli zoufalí a nešťastní. To Saulovi stačilo. A tak vytáhl do boje, celý Izrael vytáhl do boje a porazil mocného krále Náchaše Amónského. Ale především, zachránil město Jábeš.

 

Píseň: S 239 Připravujte cestu

 

Tak, král Saul vyhrál. Všichni se radovali a on si to teď může vyřídit i s těmi, kdo ho pomlouvali. Jeho, krále. A mocného krále! Vždyť tito lidé kazili stavbu království. Dělali v ní nepořádek. Nechtěli Saule za krále. Tak by to přece udělal král Náchaš. Tak to dělají mnozí vládcové dneška. Tak to dělají mnozí lidé, kteří si myslí, že to důležité je brát si co chci bez ohledu na druhé. Ukázat sílu, aby se nás ti druzí báli. „Tu lid řekl Samuelovi: "Kdo říkal: »To Saul má nad námi kralovat?« Vydejte ty muže, ať je usmrtíme!"“

Ale tak to Saul neudělal. "Dnešního dne nebude nikdo usmrcen, neboť dnes Hospodin připravil Izraeli vysvobození."

A do toho přichází Samuel: "Nuže, pojďme do Gilgálu, obnovíme tam království."

A tak se dozvídáme, jak stavět království, ve kterém panuje Hospodin. Jaký vybrat úhelný kámen, aby stavba království nespadla. Mnohem později Pán Bůh poslal Ježíše z Nazareta, aby se všem úhelným kamenem stal. Tak se dozvídáme, jak se Pánu Bohu líbí, když se k sobě chováme. Co je to podstatné. Máme být pomocí jeden druhému. Z toho můžeme mít radost. A podle toho se k sobě chovat. To je život, který před námi otevírá Pán Bůh.

Na takový život se můžeme těšit, tak spolu můžeme žít.

 

Píseň: S 281

 

Ohlášky:

Přímluvná modlitba: Pane Bože, přicházíme k Tobě a vyznáváme, že místo prostoru, kde by lidem bylo dobře, kolem sebe vnímáme prostor, kde je mnoho bolesti a na druhé straně mnoho zloby a arogance. Je nám to líto. Je nám líto, že ti silní se nám zdají nepřemožitelní a nás přemáhá rezignace.

Pane, prosíme za ty, kteří jsou plní bolesti. Moc prosíme za Evu Kočovou a její děti. Moc prosíme za Járu. Prosíme, abychom uměli povzbudit a potěšit. Za to Tě, Pane, prosíme.

Prosíme za všechny, kdo mají strach. Prosíme za seniory, prosíme za ty, kteří nemají práci a patří do rizikových skupin. Prosíme za ty, kteří mají strach, protože na nich závisí jejich blízcí. Prosíme za ty, které strach vede k nenávisti. Za ně všechny Tě, Pane, prosíme.

Prosíme za děti, které se netěší do školy. Které z ní mají strach. Které si nerozumí se spolužáky. Prosíme také za učitele, kteří jsou pod silným tlakem rodičů. Prosíme za rodiče, kteří chtějí pro děti to nejlepší a mají o ně strach. Prosíme, dávej moudrost a odvahu těm, kteří učí děti žít. Za ně všechny Tě, Pane, prosíme.

Prosíme za Tvůj lid. Prosíme, uč nás pracovat na své vinici, uč nás ochotě naslouchat druhým lidem, uč nás nabízet naději místo strachu. Za to Tě, Pane, prosíme.

Moc prosíme za ty, kteří se dostali do odpovědných funkcí v krajských a senátních volbách. Moc prosíme, aby vstupovali do často nové role s ochotou pomáhat a ne s touhou vládnout. A nám dej odvahu a vytrvalost, abychom uměli být občany. Za to Tě, Pane, prosíme.

Prosíme za všechny, kdo žijí v hrůze války a bídy. Moc prosíme, abychom uměli pomáhat alespoň trochu. Za to Tě, Pane, prosíme.

 

Vyslyš, prosíme, naše tiché prosby a díky.

 

Spolu se všemi lidmi, kteří touží po naplnění Tvého zaslíbení pokoje, k Tobě voláme jako ke svému Otci: „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.“

 

Poslání: Jděte nyní a slovem i skutkem uvádějte ve známost evangelium a dělejte si starost o spravedlnost, lásku a pokoj.

Jděte v naději setkání s Ježíšem Kristem mezi nejmenšími z našich bratrů a sester

a žijte v naději Božího navštívení.

 

Požehnání: Ať vám milost dělá život krásným a bohatým před Boží tváří, láska ať vás provází a hřeje

a ať vás brání před chladem a mrazem lidské zloby

a Boží pravda ať vám svítí na cestu, když se moci chopí tma. Amen.

 

Píseň: 171