O nás Program Kontakt Fotogalerie Mapa Staršovstvo
Interiér Exteriér Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi a Říčanech
Banner

Uhříněves 9.4.2017 Mk 11,1-9 (Jiří Ort) bohoslužby s dětmi

Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v květnou neděli.

Introit: On 'na svém těle vzal naše hříchy' na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 1Pt 2,24

Píseň: 616

Modlitba: Pane Bože, na začátku velikonočního týdne jsme přijali Tvé pozvání do společenství lidí, kteří vyznávají, že Ti patří a vidí naději životů svých i kolem sebe v Tvém jednání, v Tvé milosti.

Pane, vyznáváme, že nás trápí právě to, že Tvé jednání neumíme kolem sebe rozpoznávat. Vyznáváme, že pak propadáme smutku a beznaději. Že pak nevidíme řešení pro úkoly, které jsi před nás postavil.

A právě proto Tě dnes chceme poprosit – uč nás chválit. Uč nás děkovat Ti za to, že Ti smíme patřit, děkovat za svědectví lidí okolo nás i biblických svědků. Uč nás Tě chválit za to, že my smíme vědět, že jsi pro člověka poslal svého Syna, Ježíše Krista. Že se smíme znovu a znovu konfrontovat s Jeho zvěstí o Tvém království. Že se smíme stále znovu dozvídat, co má před Tvou tváří budoucnost.

Pane, za to vše Tě chceme chválit a moc Tě prosíme, abys tu byl dnes s námi. Abys byl s lidmi po celém světě a otevíral jim oči, aby našli cestu k Tobě. Amen.

 

Píseň: 680

Text: Mk 11,1-10

Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi.

 

Dnes vám promítám obrázek hned na začátku. Koho tam vidíte? Člověka, který jede na oslu. Ano, je to Ježíš. A dál? Vidíme spoustu lidí. Dospělé i děti. Co dělají? Mávají, někteří drží v rukách větvičky – zdá se, že tady jsou to palmové ratolesti. A jeden člověk dokonce pokládá před oslíka na zem plášť. A další si vylezl na strom, aby dobře viděl. Jak se tváří ti lidé? Usmívají se. A vypadá to, že i volají.

Když se ještě jednou podíváte na ten obrázek a já se vás zeptám, kvůli komu je takový ruch, kvůli které postavě na obrázku, věděli byste? Ano, kvůli muži na oslu. Takže je hodně důležité vědět, kdo to je. Vy už jste to vlastně říkali – je to Ježíš. Ježíš z Nazareta.

Když známe něčí jméno, je to dobře. Ale stačí o tom druhém vědět jméno? Mají lidé na obrázku radost prostě proto, že ten člověk na oslu se jmenuje Ježíš? Samozřejmě, že ne. Samozřejmě, že abychom poznali druhého člověka, nestačí vědět, jak se jmenuje. Co musíme vědět o člověku, abychom ho poznali? Musíme poznat, jaký je – jak se zachová, když ho poprosíme o pomoc, jaké má názory a odtud také, jak žije. Ale skutečně – nejdůležitější je, jak se chová k druhým lidem.

A proto, abychom věděli, proč se všichni ti lidé radují a volají a mávají při pohledu na Ježíše, musíme si připomenout trochu víc, než jen jeho jméno. A tak se teď budeme trochu ohlížet a vzpomínat, abychom si připomněli, kdo vlastně Ježíš je. Přesně to dělali i evangelisté, lidé, kteří sepsali příběhy o Ježíši z Nazareta, abychom je nezapomněli.

 

Píseň: S181 Marie má dítě

 

Tak – máme tu před sebou první obrázek. Co na něm vidíme? Marii a Josefa a miminko Ježíše, který se právě narodil. A koho ještě? Tři mudrce od východu. Kteří se přišli Ježíšovi poklonit. My ten příběh známe, hodně si ho vyprávíme, ale dnes bychom si mohli říci, proč právě tento příběh evangelista Matouš zapsal.

Chci se vás zeptat – byli ti mudrci Židé? Ne, nebyli. Byli až z daleké země na východě. Víme o nich také, že byli vzdělaní a moudří. Však to také byli mudrci. A Pán Bůh poslal hvězdu, aby se přišli poklonit malému miminku. Evangelista Matouš nám říká – tohle miminko se narodilo pro všechny. Všechno, co řekne nebo udělá, je důležité pro všechny. Máme se radovat z toho, že přišel i pro nás.

Takže, hned u prvního obrázku jsme se dozvěděli, že je dobře, že se z Ježíše všichni před Jeruzalémem radovali.

 

Píseň: S133 Vánoční

 

A máme tu další obrázek. Co na něm vidíte? Loď na moři. A bouři. Podle čeho poznáte, že je tam bouře? Jsou tam vlny a fouká veliký vítr. Je to tak? A na té lodi? Lidi – zřejmě rybáře. Jak se tváří? Mají strach. Vypadá to, že křičí. Není divu. Taková bouře je nebezpečná i dnes, a co teprve kdysi, kdy lodi nebyly tak pevné.

Ale jedna postava tam strach nemá. A to je právě Ježíš. Vypadá to, že spí. Víte, jak tento příběh dopadl? Obr. Ježíš bouři utišil. A všichni rybáři na té lodi si oddechli – byli zachránění. A vyprávěli o tom. A lidé si to vyprávěli dál. Aby všichni věděli, že ti, kteří jsou v nouzi, kteří prosí o pomoc, se mohou spolehnout, že je Ježíš neopustí.

Ten příběh není jenom o bouři na moři, ale o jakémkoliv trápení, které v životě máme. Takových příběhů, kde Ježíš pomohl člověku v nouzi, je mnoho.

 

Píseň: Zp 25 Byla bouře na moři

 

A další obrázek. Tentokrát je to příběh, který zapsal evangelista Lukáš. Je o člověku, kterého nikdo neměl rád. Protože on neměl rád nikoho. Myslel na to, aby měl hlavně co nejvíc peněz. A podle toho si také zvolil povolání. Vybíral od lidí clo – to se vybíralo před každým městem, když do něj vstupovali obchodníci se zbožím. Ze cla se odváděla velká část do Říma a něco si mohl nechat celník sám. A Zacheus – tak se ten náš celník jmenoval – se dobře staral o to, aby vybral co nejvíce, a tak aby co nejvíce peněz zůstalo pro něj. Není divu, že ho lidé neměli rádi.

Může se takový člověk změnit, co myslíte? Ano? No, oni si i tehdy lidé mysleli, že ano. A že si počkají, až se Zacheus změní, a pak se s ním budou zase bavit. Ale Ježíš to udělal jinak. Obr. Ježíš Zachea oslovil a šel k němu domů. Tím, že mu ukázal, že ho má rád, mu pomohl mít znovu rád lidi. A tak se Zacheus skutečně změnil.

Vypadá to jako maličkost? A vidíte, evangelista Lukáš o tom vypráví jako o velkém zázraku. Zázraku, který Ježíš nabízí každému člověku.

 

Píseň: S157 Nejsi sám svůj

 

A jsme znovu u prvního obrázku. U obrazu Ježíše, který vjíždí do Jeruzaléma. A my už víme o něco lépe, kdo Ježíš vlastně je. Víme o něco lépe, co nabízí nám i lidem kolem nás. A máme z toho radost. Ani vy, děti, ani my dospělí, nevíme všechno. Mnoho se ještě dozvíme o letošních Velikonočních svátcích. Mnoho nového se o Ježíši z Nazareta budeme dozvídat po celý svůj život.

Ale už teď víme, že ho Pán Bůh poslal pro všechny lidi – aby nebyli opuštění ve svém strachu, aby nebyli opuštění ve všem, co se jim nepovedlo, co provedli špatného. A proto se můžeme a máme už dnes spolu se zástupy na obrázku radovat a děkovat Bohu za to, že nás všechny má tak rád. Amen.

 

Píseň: S89 Chvalte Pána

 

Ohlášky:

 

Přímluvná modlitba: Pane Bože, přicházíme za Tebou s vděčností, že k Tobě smíme volat. Že Tě smíme chválit a že Tě smíme prosit. Odevzdávat Ti své radosti i trápení.

Dnes Ti chceme poděkovat za velikonoční týden, který je před námi. A poprosit Tě, abys dal všem nám křesťanům, abychom v něm soustředili myšlenky na cestu Tvého Syna na kříž a spolu s celou církví směli prožít radost z Jeho vzkříšení. Za to Tě, Pane, prosíme.

Moc Tě prosíme, aby nás Tvá zvěst vedla k vzájemnému porozumění napříč vší rozdílnosti. Za to Tě, Pane, prosíme.

Zároveň Tě prosíme, abychom toto porozumění nabízeli především těm, kteří nemají v ruce moc, kteří jsou naopak bezmocní vůči nejrůznějším tlakům. Za to Tě, Pane, prosíme.

Pane, myslíme dnes na ty, kdo jsou svírání strachem z budoucnosti. Ať už kvůli reálným problémům nebo proto, že mají psychické problémy. Za ně Tě, Pane, prosíme.

Pane, moc Tě prosíme, abys nás učil odpouštět. Za to Tě, Pane, prosíme.

Prosíme dnes za všechny postižené válkou. Prosíme za oběti v Sýrii. Prosíme za ty, kteří hledají nový domov i za ty, kteří zůstávají ve své zemi. Za ně všechny Tě, Pane, prosíme.

 

Vyslyš v tuto chvíli i naše tiché modlitby.

 

Pane, voláme k Tobě spolu se všemi, kdo touží po životě:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.“

 

 

 

Poslání: Ježíš říká i nám:Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží."

Mt 11,28-30
Požehnání: Hospodin ti požehnej a opatruj tě. Hospodin rozjasni nad tebou svou tvář a buď ti milostiv. Hospodin obrať k tobě svou tvář a obdař tě pokojem. Amen. Nu 6,24-26

 

Píseň: 168