O nás Program Kontakt Fotogalerie Mapa Staršovstvo
Interiér Exteriér Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi a Říčanech
Banner

Uhříněves 22.1.2023 Mt 4,12-23 (Jiří Ort)

odt download 

Uhříněves 22.1.2023

Pozdrav: Milé sestry, milí brav tři, milí přátelé, vítám vás všechny v evangelickém kostele v Uhříněvsi, kam jsme přišli, abychom naslouchali ujištění, že Pán Bůh je přítomen v životech našich i v životě celého stvoření.

Introit: Bože, smiluj se nad námi a dej nám požehnání, rozjasni nad námi svou tvář! Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása! Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé! Ž 67,2-4

Píseň: 38 Pán Bůh je síla má

Modlitba: Pane, přicházíme, abychom poděkovali. Za všechny Tvé svědky, kteří nejen nám svědčí o Tvé přítomnosti. Kteří svými životy ujišťují, že ani tento svět, ani žádný člověk neexistují v poli nahodilostí, ale jsou ukotveny ve Tvé milosti. Děkujeme, že tuto jistotu smíme čerpat ze svědectví Tvého Syna a našeho Spasitele Ježíše.

Pane, Ty nás potkáváš tam, kde jsme, a vyzýváš nás, abychom vykročili ve víře. Přijmi nás za učedníky a posiluj nás svým Duchem, abychom tě věrně následovali a mohli se i my dělit o dobrou zprávu se všemi. Amen.

Slovo dětem:

Píseň s dětmi: 620 Moc předivná

Čtení: Iz 9,1-4

Píseň: 302 Mocný Bože při Kristovu

Text: Mt 4,12-23

Haleluja. Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Haleluja. Ž 91,1

Onen nádherný text z knihy proroka Izajáše navazuje na obrat temnoty z konce předchozí kapitoly. Reaguje na situaci ohrožení Judska – a to ne jen tak nějakému. Judsko je ohrožováno svými bratry ze severního, Izraelského království. Ano – politická situace, která se dá vysvětlit souvislostmi. Ale to nic nemění na tom, že tato temnota je zvláštní. Něco, z čeho se jen těžko dá vrátit zpět. Lidská zkušenost.

Prorok Izajáš světlo nerozsvěcí – on k němu odkazuje. Jeho důraz je velice prostý – to Hospodin bojuje za svůj lid. A nejde o tože by se přiklonil na tu či onu stranu – Izajášův obraz je prostě o tom, že Pán Bůh nevycouval z toho, co se děje, ale zůstává přítomen a nabízí své řešení. Neuvěřitelné řešení. Řešení, ve které válečný oděv není hrdě vystavován na odiv, ale je ke spálení.

K této jistotě odkazuje evangelista Matouš ve zprávě o začátku působení Ježíše z Nazareta. Díval jsem se do některých komentářů a zjistil jsem, že tomuto zásadnímu oddílu není až tak věnována pozornost. A uvidíme, že je to škoda. Matouš vstupuje s informací o zatčení Jana Křtitele – tedy ukotvuje Ježíšův příběh hned od počátku do reality tohoto světa a zároveň ho otevírá světlu – světlu Boží přítomnosti. To je síla odkazu na dnešní text z knihy proroka Izajáše. A podtrhuje to základem Ježíšovy zvěsti: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“

Tedy – nejde o zaslíbení, že jednou se země stane prostorem Boží vlády. Boží vláda už se přiblížila, už je tady. To je základ Ježíšovy zvěsti. Tady jde ve stopách starozákonních proroků. Bůh je přítomen. Stále se točíme kolem této otázky – nejde o to, jestli Bůh existuje. To je podružné. Ale otázka, jestli je nám Bůh přítomen – ta trápila Boží lid vždy. A trápí i nás. A Ježíš hned na počátku svého vystoupení říká – ano, Pán Bůh je přítomen. A to právě v postavě Ježíš z Nazareta. Evangelista nám to ukazuje přímo hmatatelně v závěrečném verši dnešního oddílu - „Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu.“

Proto také je Ježíšova přítomnost v Kafarnaum – tedy na území kmene Neftalí – spojována s obrazem světla. „Země Zabulón a Neftalím, směrem k moři, za Jordánem, Galilea pohanů – lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo; světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti.“ Ale toto ujištění jde dál – je v něm zabudována otevřenost Boží přítomnosti lidem „za hranicí“. Otevřenost všem, kdo byli rozděleni. Jakoby dopadal déšť smíření nejen na bojující judské a izraelské království.

Hodně se mi líbí tento obraz – sjednocení a záchrana lidí, zboření hradeb mezi nimi. Ty si uvědomujeme velice intenzivně. V naší společnosti je přímo hmatatelná ve všem, co se děje kolem volby prezidenta republiky, kdy se ukazuje, že společnost je rozdělená téměř na půl. Rozdělení si uvědomujeme v soukromí, ve sborech, v církvích. A přece – všem vzešlo světlo.

Jen – toto ujištění, posilu Boží přítomnosti přijmout. Nepřestat ho hledat, nepřestat o něj usilovat. Pak z něj, z jeho posily můžeme přijmout sílu k pokání. Ke změně. Ježíšova slova nejsou vyhrůžkou. Jsou ujištěním o Boží přítomnosti – z tohoto ujištění neplyne jednání ve strachu, ale v jistotě, že je možné činit pokání, měnit život. Protože nehrozí ztráta identity, naopak se nabízí život v plnosti.

Po tomto ujištění a výzvě k pokání přichází ukázka konkrétního dopadu na společenství kolem Ježíše. Tedy – na nás. Ukazuje se, že patřit k Ježíši z Nazareta není zásluhou, výsledkem nějakých testů lidských kvalit, lidských schopností. Je výsledkem povolání, je výsledkem způsobu Boží práce. Boží představy, jak vytahovat člověka z moře marnosti, shromažďovat ho k životu v naději. V jistotě prostoru Boží vlády. Byli a jsou povoláváni konkrétní lidé, kteří se učí důvěře, staví na ní své životy a právě v tomto ukotvení jsou svědectvím.

Svědectvím, že onen nádherný Izajášův text není iluzí, že i my se z něj můžeme radovat v realitě, ve které žijeme: „Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Rozmnožil jsi národ, rozhojnil jsi jeho radost; budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jho jeho břemene a hůl na jeho záda i prut jeho poháněče zlomíš jako v den Midjánu. Pak každá bota obouvaná do válečné vřavy a každý plášť vyválený v prolité krvi budou k spálení, budou potravou ohně.“ Amen.

Píseň: 204 Má duše Boha velebí

Ohlášky:

Přímluvná modlitba: Vyslyš nás, Pane, když hlasitě voláme.

Smiluj se nad námi a odpověz nám. Bože milosti, vyslyš naši modlitbu.

Modlíme se za své blízké...

Posílej nás za nimi s ujištěním, že jsi s nimi, že je v době soužení držíš ve své náruči. Aby mohli žít plný život v důvěře v Tvoji budoucnost. Bože milosti, vyslyš naši modlitbu.

Modlíme se za toto společenství...

Provázej nás v našem každodenním životě, naší práci i odpočinku, ukazuj nám cestu, abychom naplňovali Tvoji vůli. Bože milosti, vyslyš naši modlitbu.

Modlíme se za církev...

Dej nám pokoj a uzdrav naše rozdělení, abychom byli věrnější ve sdílení poselství kříže. Prosíme za zítřejší bohoslužbu jednoty s našimi sestrami a bratry z Uhříněvsi, z Petrovic, z Hostivaře. Bože milosti, vyslyš naši modlitbu.

Modlíme se za Zemi...

Z vaší velké hojnosti obnovte krásu stvoření a poskytněte hojnou úrodu pro všechny. Bože milosti, vyslyš naši modlitbu.

Modlíme se za všechny národy...

Pane, posiluj každého člověka, aby vstoupil do služby Tvého zaslíbení zlomení jha útlaku, uvolnění břemena nespravedlnosti a osvobození všech zajatců. Bože milosti, vyslyš naši modlitbu.

Tvou tvář, Hospodine, hledáme. Neodvracej se od nás, neboť ty jsi naše pomoc a spása. Vyslyš, prosíme, naše osobní díky a prosby. … Bože milosti, vyslyš naše modlitby.

Spolu se všemi lidmi, kteří touží po životě, k Tobě nyní voláme jako ke svému Otci:

„Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.“

Píseň: 277 Chval Pána svého písní

Poslání: A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. 1K 15,58

Požehnání: Pán ať je před vámi, aby vám ukazoval správnou cestu. 
Pán ať je při vás, aby vás mohl brát do své náruče a chránit vás. 
Pán ať je za vámi, aby vás bránil před záludností zlých lidí. 
Pán ať je pod vámi, aby vás zachycoval, když padáte 
a aby vás vysvobozoval z pasti. 
Pán ať je ve vás, aby vás utěšoval, když je vám smutno. 
Pán ať je kolem vás, aby vás obhajoval, když na vás útočí. 
Pán ať je nad vámi, aby vám žehnal.
Amen.

Píseň: